تعبیر خواب تُرُب

 

 • تعبیر خواب تُرُب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تُرُب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تُرُب

   

  ابراهیم كرماني گويد :

  تُرُب be خواب ديدن غم و اندوه است. خاصه كه خورند و اگــر بيند ميخورد؛ دليل كه be قدر آن غم و اندوه بدو رسد. اگــر بيند كسي ترب بدو داد؛ دليل كه آن كس غم و اندوه be دل او رساند. اگــر بيند كه او ترب be كسي داد يا از خانه بيرون افكند و هيچ از آن نخورد؛ دليل كه از غم برهد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتي اســت ke چــون از دهان گوينده خارج شــود ندامت و پشيماني مي آورد. اگــر در خواب ديديد ke ترب be کسي مي دهيد حرف هايي مي زنيد و کارهايي مي کنيد ke اگــر چــه ba حسن نيت گفته و انــجـام مي شــود امــا تلخ اســت و be دل شنونده اثر بد مي گذارد و او ra آزرده مي کــنــد و چـنـانـچه کسي be شما ترب داد او موجب دلتنگي شما مي شــود چــه بسا نيت بد نداشته باشد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  مشاهده‏ ى ترب كوهى در خواب؛ بيانگر همنشينى ba افراد مقتدر است. اگــر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن ترب كوهى هستيد؛ be اين معنا اســت كه بايد در رفتار خود دقت بيشترى be عمل آورید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE