تعبیر خواب تير

 

 • تعبیر خواب تير
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تير » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تير

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تير مردي اســت راستگو و صديق ke ba هــمــه صنف و طبقه اي مي جوشد ولي تحت تاثير قرار نمي گيرد. داشتن تير مصاحبت و ملازمت ba چنين دوستي است. اگــر در خواب ببينيم تيري be طرف ما پرتاب شــد ke آسيب نرساند مورد توجه و عنايت قرار مي گيريم يا نامه و پيغامي دريافت مي کنيم. اگــر مسافري يا غايبي داريم از او خبري be ما مي رسد يا دوستي براي ما هديه و تعارف مي فرستد. اگــر تيري ke be سوي ما انداخته شده آسيب رساند و در خواب ديديم ke be بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت مي شويم و کاري مي کنيم ke سر زبان ها مي افتيم و پشت سر ما بد خواهند گفت. اگــر ببينيم ما تيرانداز هستيم کسي يا چيزي مورد نظر ما قرار مي گيرد. اگــر دختر دم بختي تير مي افکند يا تيري be سوي او افکنده مي شــود نيکو اســت چــون مورد توجه قرار مي گيرد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد مورد اصابت تير تپانچه اي قرار گرفته ايد و هــر دم ممكن اســت جان خود ra از دست بدهيد ؛ نشانة آن اســت كه ba بدرفتاري و بدخواهي دوستان روبرو خواهيد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد موعظي be طرف شما تيراندازي مي كند ؛ نشانة آن اســت كه يكي از دوستان ba عقايد شما مخالفت خواهد كرد و راههاي ديگري ra فراروي شما پديدار خواهد ساخت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE