تعبیر خواب توپ

 

 • تعبیر خواب توپ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب توپ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب توپ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  توپ بازي در خواب ما شهوت اســت و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن be دنبال چيزهائي ke پايه و مايه ندارند. فريب و نيرنگ زندگي محسوب مي شــونــد و انسان ra از حقيقت دور مي کنند. توپ در خواب سراب است. سرابي فريبنده ke چــون be آن مي رسيد خاک مي يابيد و عطش در شما باقي مي ماند. چـنـانـچه در خواب ديديد ke دنبال توپ مي دويد (در صورتي ke فوتباليست و واليباليست و اهل توپ بازي و توپ نباشيد) خواب شما مي گويد ke فريب مي خوريد و مدت ها خود ra be کاري بيهوده سرگرم و دل خوش نگه مي داريد. در واقع باد مي کاريد و حسرت درو مي کنيد. اگــر در خواب توپي ke be دنبال آن هستيد پنچر شــود يا بترکد واقعيت بر شما آشکار مي گردد. در نيمه راه گمراهي چشم شما باز مي شــود و در مي يابيد ke تا آن جا هم be اميد عبث آمده ايد. اگــر در خواب ببينيد ke کسي توپي ra be طرف شما شوت مي کــنــد يا توپي خوش آب و رنگ و شکيل be شما مي دهد خوابتان مي گويد ke در آينده نزديک کسي در صدد اغواي شما بر مي آيد. عکس اين هم صادق اســت اگــر شما توپي ra be طرف ديگري شوت کنيد يا be او بدهيد. ديدن توپ در خواب ba تعريفي ke از آن شــد مي تواند حالات گوناگون داشته باشد ke خود بيننده خواب قادر be تشخيص و تعبير خواهد بود .

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  توپ – بازي – يا بادکنک : دير کــرد در انــجـام برنامه ها ؛ شما کارهايتان ra بدون فکر انــجـام ميدهيد .

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  بازى كردن ba توپ؛ نشانه ‏ى آن اســت كه بخت و اقبال be شما رو مى‏ آورد. اگــر در خواب ba توپى برخورد كنيد؛ نشانه‏ ى آن اســت كه دچار دردسر و گرفتارى مى‏ شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE