تعبیر خواب تون {اجاق}

 

 • تعبیر خواب تون {اجاق}
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تون {اجاق} » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تون {اجاق}

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تون همان اجاق اســت ba معيار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نيز اشاره شده ke be تون مراجعه شــود چــون تعبير هــر دو کلمه تون و اجاق يکي است. ديدن تون در خواب نيکو اســت بخصوص اگــر مشتعل کننده آتش باشيم و تون يا اجاق خاموشي ra ba زدن اولين کبريت و نهادن نخستين شعله بيافروزيم. ديدن و افروختن تون يا اجاق در خواب براي دختران و پسران جوان بسيار خوبتر اســت زيرا نويد آغاز يک زندگي شيرين خانوادگي و يا يک کسب و پيشه پردرآمد است. براي زن خانواده افروختن اجاق يا تون گوياي اين اســت ke ba تدبير و خرد روال کار خانواده ra بر مسير درستي مي افکند و هــمــه امور ra عاقلانه سامان مي دهد. تون حمام؛ تون دکان نانوائي و اجاق خانه؛ حتي فر گاز ke در اکثر خانه ها يافت مي شــود يکي اســت چــون نوع آن هيچ تفاوتي ايجاد نمي کــنــد بل ke وجودش اهميت دارد و نحوه برخورد ba آن ... اگــر در خواب ببينيم تون يا اجاق خاموشي داريم اين ra be ما مي گويد ke کاري هست و ما مي توانيم آن کار ra انــجـام دهيم و گرمي be وجود آوريم و سردي ها ra از بين ببريم و چـنـانـچه در خواب ببينيم ke آن ra روشن مي کنيم خواب ما نويد مي دهد ke در آينده نزديک کاري بزرگ انــجـام مي دهيم ke روشنائي چشم و گرمي دل مي آورد و موجب سرور و شادي مي شود. تون و اجاق بيشتر در خواب هاي ما be خانواده بر مي گردد بخصوص اگــر بيننده خواب زن باشد. چـنـانـچه مردي اين خواب ra ببيند ke خانواده اي ba خصوصيات شناخته شده نداشته باشد خواب او مي گويد ke وجودش سبب گرمي و روشني کانون خانواده ديگري مي شود. معبران نوشته اند ke تون؛ زاد و ولد فرزندان خانواده اســت و چـنـانـچه کسي ببيند اجاق خانه اش روشن اســت فرزنداني صالح و برومند خواهد داشت و نوه هائي سالم و خوب خواهد يافت. be هــر حال ديدن تون در خواب نيکو اســت و افروختن آن be هــر نيتي ke باشد بهتر اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE