تعبیر خواب توت

 

 • تعبیر خواب توت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب توت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب توت

   

  توت شيرين خوردن در خواب؛ روزي اســت و خوردن خرتوت؛ غم و اندوه اســت .

  محمدبن سيرين گويد :

  توت شيرين be هنگام خود خوردن؛ دليل كه be قدر آن از كسب خويش روزي يابد. اگــر اين خواب be هنگام رسيدن توت بيند؛ نيكوتر است. اگــر نه be وقت آن بود؛ دليل بر غم و اندوه كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند توت شيرين مي خورد؛ دليل كه از مردي جوانمرد؛ صلت وعطا يابد. اگــر بيند كه خرتوت همي خورد؛ دليل كه غمگين و متفكر شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن توت در خواب بر سه وجه است.

  اول: مال دنيا؛

  دوم: منفعت از كسب خويش؛

  سوم: دعوا و نزاع از براي زن.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  توت دو نوع داريم. يکي توت معمولي و سفيد ke توت شيرين ناميده مي شــود و ديگري توت سرخ و سياه ke شاه توت يا be نوشته ابن سيرين خر توت نام دارد. ديدن توت سرخ يا خر توت در خواب نيکو نيست چــه آن ra بر درخت مشاهده کنيم و چــه داشته باشيم و بخوريم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصيبت اســت بخصوص اگــر در خواب ببينيم ke مي خوريم و ترشي آن ra حس مي کنيم و آزردگي مي يابيم. کليه معبران سنتي ايراني و اسلامي در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه هاي بيگانه نيز موردي نيافتم ke از خر توت تعريف شده باشد مخصوصا در مورد ترشي آن be صراحت گفته شده ke اگــر در عالم خواب توت سياه خورديد و ترشي آن ra چشيديد be هيچ وجه خوب نيست. امــا توت سفيد يا توت شيرين نيکو اســت ke در خواب ديده شود. چــه بر درخت ببينيم و چــه داشته باشيم و بخوريم ke هــر يک توضيحي خاص خود دارد. اگــر در خواب ببينيم ke درخت توت در خانه داريم و اين درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است؛ خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخي و روزي و سلامت خواهد شد. خواب ما مي گويد ريشه خوشبختي در خانواده مانند ريشه توت کهن گسترده و عميق اســت و بر ميوه درخت توتي ke مي بينيم ساليان دراز؛ be اندازه عمر درخت توت؛ ما ra نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده ra شيرين خواهد کــرد و چــه بسا نسلي ديگر هم از آن بهره مند شــود چــون معمولا درخت توت از نسلي be نسل ديگر مي رود. اگــر در خواب ديديد ke درخت توتي در راهي و رهگذري بود و شما be آن رسيديد و هوس کرديد از ميوه اش چيديد و خورديد نيکو اســت و خواب شما مي گويد ke خودتان تنها (منهاي خانواده) سودي مي بريد و شيرين کام مي شويد. اگــر در عالم خواب ديديد ke شاخه و برگ درخت توت از ديواري گذشته و be کوچه ريخته يا آويخته و شما هنگام عبور از ميوه آن درخت کنديد و در دهان گذاشتيد و شيريني آن ra حس کرديد خواب شما مي گويد سودي مي بريد ke سود دهنده ra نه مي شناسيد و نه اگــر بشناسيد او be اين سود دهي رضايت مي دهد. be زبان ديگر دزدانه سود مي بريد. حال اگــر شاخه درخت توت ra شکسته و توت خورديد خواب شما مي گويد ba آزار و زيان رساندن be ديگران سود مي بريد و کار شما موجب ملال و آزردگي صاحب مال مي شــود ke البته از نظر اجتماعي خوب نيست امــا از جهت شما خوابي نيکو است. معبران نوشته اند ديدن توت be فصل خودش يعني در اوايل تابستان خيلي بهتر اســت ke در غير فصل ديده شود. البته در غير فصل هم ديدن توت شيرين بد نيست امــا در فصل آن بهتر ذکر شده ... چـنـانـچه زني خانه دار در خواب ببيند ke توت مي خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائي و سر فرازي مي يابد. اگــر زن جواني اين خواب ra ببيند باردار مي شــود و دختر مي آورد. اگــر پدري ببيند ke توت شيرين مي خورد پسرش يا نوه پسري او موجب شيرين کامي وي مي شوند. خوردن توت شيرين و سفيد براي دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائي است. برداشتن و خوردن توت از روي زمين بد نيست امــا خوب هم نيست چــون مال حرام و مال يتيم تعبير شده.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن توت سفيد در خواب ؛ علامت آن اســت كه بيمار شدن مانع رسيدن شما be خواسته هايتان خواهد شــد ... براي تسكين روحي شما افرادي be ديدارتان خواهند آمد .

  2ـ خوردن توت سفيد در خواب ؛ نشانة نوميد شدن و يأس شديد اســت .

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب مشغول جمع‏ آورى توت فرنگى باشيد ؛ بيانگر داشتن روابط عاشقانه اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE