تعبیر خواب توتيا

 

 • تعبیر خواب توتيا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب توتيا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب توتيا

   

  ابراهيم كرماني گويد:

  توتيا در خواب ديدن؛ مال است. اگــر كسي توتيا در چشم كشيد و مقصود از توتيا روشنائي چشم است؛ دليل كه صلاح دين جويد. اگــر مقصود وي be خلاف اين بود؛ دليل كه خود ra be نفاق be دينداري بر مردم ظاهر كند تا او ra ستايش كنند.

  جابر مغربي گويد:

  اگر كسي بيند توتيا بدو دادند؛ دليل كه be قدر آن؛ وي ra مال حاصل شود. اگــر بيند توتيا ra همي خورد؛ دليل كه مستمند و غمگين شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  اگر بيند توتيا در زير بغل داشت؛ از بهر دفع بوي ناخوش؛ دليل كه كاري كند كه او ra مدح و ثنا و نيكوئي گويند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE