تعبیر خواب توبره

 

 • تعبیر خواب توبره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب توبره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب توبره

   

  محمدبن سيرين گويد :

  توبره در خواب خير و بركت و منفعت است؛ خاصه كه نو بود. اگــر بيننده توبره داشت ياكسي be وي داد؛ دليل كه از كسي خير و منفعت بدو رسد. اگــر بيند توبره هاي زياد او ضايع شد؛ تاويلش be خلاف اين است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  توبره نماينده ميزان و مقدار توقع و طعمي اســت ke از زندگي حاليه و آتي خويش داريم. چــه توبره در حيات کنوني ما نقشي داشته باشد و چــه نداشته باشد فرق نمي کــنــد چرا ke توبره طمع و انتظار ما ra مشخص مي کند. اگــر در خواب ديديد ke توبره اي بزرگ داريد از زندگي زياد متوقع مي شويد و دندان تيز مي کنيد و اگــر توبره کوچکتر از حد متعارف اســت be اندک قانع مي شويد. ديدن توبره پر و بسته شده ke ندانيد درون آن چيست در خواب شما نماينده و بازگو کننده مسافرتي اســت ke در پيش داريد و مي رويد.ابن سيرين نوشته توبره نماينده خير و برکت اســت در خواب و اين تعريفي اســت ke تعبيرما ra توجيه مي کند. توبره نو در روياي يک دختر جوان عشق و ازدواج اســت و براي پسر جوان اميد be آينده براي مردان کاسب و تاجر ديدن توبره در خواب نيکو اســت چــون از پول و مال خبر مي دهد يا اين ke معتبر مي شــود و مورد حمايت قرار مي گيرد. يک حمايت مالي مانند اعتبار بانکي ke کار گشا واقع مي شود. چـنـانـچه در خواب ديديد ke چندين توبره داريد تحير و دودلي و ترديد پيش مي آيد از آن نوع ke نمي دانيد be کدامين راه برويد و کدام ra انتخاب کنيد. چـنـانـچه در خواب ديديد ke توبره سوراخ يا پاره داريد خواب شما از يک شکست خبر مي دهد ke در جريان آن مالي ra از دست مي دهيد ke مقدار آن be اندازه توبره قابل قياس مي باشد. داشتن توبره کثيف و متروک ke ضمن اشيا ديگر افتاده و بايد بگرديد تا آن ra بيابيد تازه وقتي يافتيد مي بينيد کثيف و چرب و نوچ اســت نشان دهنده ابتلا اســت be گرفتاري هاي دست و پاگير و ملالي ke از نادرستي خواست شما پديد مي آيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE