تعبیر خواب ته چين

 

 • تعبیر خواب ته چين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ته چين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ته چين

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن ته چين در خواب بر خلاف ديدن ته ديگ است. ته چين مائده و نعمت اســت مخصوصا اگــر ba گوشت مرغ همراه باشد؛ ته چين در خواب ديدن باگوشت گوسفند نيز نيکو اســت و خواب شما مي گويد be نعمت و پول مي رسيد امــا ba مرغ بهتر اســت و خير و برکت پردوام همراه دارد.ته چين اگــر در رنگ سفيد و سرخ باشد بهتر اســت ke ba رنگ زرد ببينيم. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke کسي ظرفي ته چين مقابل شما نهاد؛ از جانب او متنعم مي شويد و خير مي يابيد و اگــر خودتان ته چين تعارف کرديد موجب خير و برکت براي ديگران مي شويد. خوردن ته چين در خواب بهره وري از نعمات الهي اســت و هــر چــه ته چين کلفت تر باشد بهتر است. اگــر خانمي ته چين مي پزد صاحب فرزند مي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE