تعبیر خواب تهوع

 

 • تعبیر خواب تهوع
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تهوع » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تهوع

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد استفراغ مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه be بيماري دچار خواهيد شــد كه احتمالاً شما ra زمين گير مي كند .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ديگران استفراغ مي كنند ؛ نشانة آن اســت كه در خواهيد يافت ادعاي حمايت ديگران از شما ؛ كاذب بوده اســت .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند خوراك جوجه اي كه خورده اســت بالا مي آورد ؛ نشانة آن اســت كه be كاري نامطلوب و دشوار خواهد پرداخت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد خون بالا مي آوريد ؛ نشانة آن اســت كه دلهره هايي شما ra غمگين و مأيوس مي كند و افراد خانواده آرامش شما ra بر هم خواهند زد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE