تعبیر خواب تن

 

 • تعبیر خواب تن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  تن در خواب ديدن؛ دليل بر غم و اندوه اســت و معيشت مردم و هــر زيادت و نقصان كه در تن بيند؛ دليل بر عيش و معيشت كند. اگــر بيند كه تنش لاغر و نحيف بود؛ دليل اســت بر درويشي و بستگي كارها. اگــر تن ra فربه بيند؛ دليل كند بر توانگري و گشايش كارها. اگــر بيند از تن او رشته بيرون مي آمد و دراز مي گرديد؛ دليل كه زندگي be عيش و فراخي گذراند و مالش زياده شود. اگــر بيند آن رشته گسسته شد؛ تاويلش be خلاف اين است. اگــر بيند كه تن او آهنين شده يا مسين؛ دليل كه عمرش دراز اســت و روزي و نعمت بر وي فراخ شود. اگــر بيند كه تن او از آبگينه است؛ دليل كه اجلش نزديك باشد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند تن او قوي و درست است؛ دليل كه كارش be نظام شــود و راز او پوشيده بماند. اگــر بيند تن او ضعيف است؛ دليل كه درويش شــود ورازش آشكار شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر بر تن خويش زيادتي بيند؛ دليل اســت بر توانگري و ظفر بر دشمن؛

  اگر بر تن خويش نقصاني بيند؛ دليلش be خلاف اين است.

  اگر بيند هــمــه تن او آماس و ورم داشت؛ دليل كه بيمار شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن تن ديگران در خواب خوب نيست همچنان ke در بيداري نيز کاري پسنديده be نظر نمي رسد. اگــر در خواب بدن لخت کسي ra ببينيد کسالت و اندوه براي شما حاصل مي شود. اگــر کسي ra ke مي بينيد تني ضعيف و نحيف و استخواني داشته باشد دچار تنگي معاش خواهيد شــد و چـنـانـچه فربه و چاق باشد وسعت رزق مي يابيد. ديدن تن زنان در خواب اگــر خواب شيطاني باشد تعبير ندارد و اگــر شيطاني نباشد ارتکاب گناه اســت و خواب شما مي گويد عملي خلاف انــجـام مي دهيد. اگــر تن خود ra در خواب ببينيد ke لاغر شده همان تعبير ra دارد و اگــر ببينيد ke تورم و برجستگي دارد گرفتار بيماري مي شويد. اگــر ببينيد ke تن شما زرد شده بيمار مي شويد و اگــر لکه اي بر سينه شما بود be شما تهمت مي زنند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE