تعبیر خواب تنور

 

 • تعبیر خواب تنور
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تنور » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تنور

   

  محمدبن سيرين گويد :

  تنور در خواب مهتر اســت و كدخداي خانه وبعضي از معبران گويند: كدبانوي خانه است. اگــر بيند تنور در دست داشت؛ دليل كند بر دوستي و نظام كار كدخدائي خانه. اگــر بيند كه تنور بيفتاد و خراب شد؛ دليل كند بر رنج و آفت و بيماري كدخدائي وي. اگــر بيند در تنور نان مي پخت؛ دليل كه بر قدرِ آن نان ها روزي حلال بيابد و كار بر وي نيكو شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند در تنور لختي آتش اســت بي روشنائي و بر بالاي تنور شعاع آتش مي تافت و دود نبود؛ دليل كه be سفر بيت المقدس رود يا حج كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن تنور در خواب بر دو وجه باشد.

  اول: خير و منفعت بود؛ خاصه كه نووتازه ساز باشد.

  دوم: مردي ba هيبت و شور و شفقت وشخصيت و مهرباني.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن تنور در خواب مبارک اســت و خير و برکت و معاش تعبير شده تامين مي گردد. چـنـانـچه در خواب ديديد ke درون خانه خودتان تنوري زده شده حتي اگــر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن اســت ke نعمت و برکت مي يابيد و معاش شما وسيع و زياد مي شــود و خير و خوبي be خانه شما راه مي يابد و افراد خانواده از آن بهره مند مي گردند. حال اگــر تنور آتش داشته باشد و در ان نان پخته شــود تعبير خيلي بهتر اســت و be اندازه نان هائي ke از تنور بيرون مي آيد نعمات شما متنوع و متعدد و زياد مي شود. هــر قدر آتش بيشتر و نان زياد تر باشد پول و مال بيشتر اســت و خواب شما نويد مي دهد ke ثروتمند و مال دار خواهيد شد. چـنـانـچه بيماري در خواب ببيند ke تنور در خانه دارد يا پاي تنور نشسته خودش نان مي پزد و يا ديگري مي پزد و او کمک مي کــنــد و نان مي گيرد طبيبي مسيحادم او ra معالجه خواهد کــرد و آن بيمار be زودي شفا خواهد يافت. اگــر دختري دم بخت در خواب ببيند ke در تنور نان مي پزد و او نان مي گيرد مردي مال دار خواهان او خواهد شــد و شوهر خوبي خواهد يافت. اگــر جواني اين خواب ra ببيند be شغلي پر در آمد دست مي يابد و مشغول مي شود. ديدن تنور be هــر صورت در خواب نيکو اســت مگر اين ke ويران باشد و چنان be نظر رسد ke روزي تنور آبادي بود ليکن حالا کاسه اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است. اين نشانه کسادي و خرابي کار صاحب خانه اســت و برخي از معبران نوشته اند ke صاحب خانه همسزش ra از دست مي دهد چــون اين معبران تنور ra در خانه زن دانسته اند.چنانچه وامداري در خواب ببيند ke تنور در خانه دارد يا be ساختن تنور مشغول اســت از زير بار قرض بيرون خواهد آمد. چـنـانـچه زني ببيند ke در خانه اش دو تنور اســت گرفتار هوو مي شــود يا اگــر ببيند شوهرش نان مي پزد تعبير همين است. اگــر ببيند ke از تنور آتش بر مي دارد صاحب فرزند مي شــود ke قدمش مبارک اســت و براي مرد زن اســت و کانون خانواده؛ براي دختر دم بخت شوهر و ازدواج اســت و براي پسر جوان کسب و پيشه. براي بيمار شفاي عاجل و براي وامدار و بدهکار اداي ديون و روي هم رفته ديدن تنور مبارک است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE