تعبیر خواب تند باد

 

 • تعبیر خواب تند باد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تند باد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تند باد

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ شنيدن زوزة تندباد در خواب ؛ نشانة آن اســت كه براي جبران شكستي كه در زندگي خورده ايد ؛ دست be كارهايي نادرست خواهيد زد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد خانه اي ra تندباد ويران ساخته اســت و شما مي كوشيد كسي ra از زير الوارهايش نجات دهيد ؛ علامت آن اســت كه be مكانهايي دوردست سفر مي كنيد امــا در زندگي شما از نظر مالي تغيير چشم گيري رخ نمي دهد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد be بقاياي خرابيهاي آثار طوفان نگاه مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه be خطري نزديك مي شويد امــا ba تغيير زندگي ديگران از آن خطر نيز بر طرف مي شويد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد تندباد كساني ra كشته اســت و كساني ra مجروج كرده اســت ؛ علامت آن اســت كه افرادي شما ra be دردسر مي اندازند و شما ra اندوهگين مي سازند .

  5ـ اگــر خواب ببينيد تندباد فرومي نشيند ؛ علامت آن اســت كه در زندگي be گرفتاريهاي بزرگ دچار نخواهيد شــد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد گرفتار تندباد شده ايد ؛ علامت آن اســت كه در حرفة خود زيانها خواهيد ديد و ba مشكلات فراواني روبرو خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE