تعبیر خواب تندر {رعد}

 

 • تعبیر خواب تندر {رعد}
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تندر {رعد} » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تندر {رعد}

  به لغت پارسي رعد اســت و ديدن او در خواب ترس اســت از عامل و از عوام.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر غريدنِ تندر ba باران باشد؛ دليل كه مردمان ra ترس و بيم كمتر اســت و نعمت و خير فراوان. اگــر بيند باران سخت و تندر سخت باريد؛ دليل كند بر ترس بيننده خواب از دعاي پدر و مادر.

  ابراهيم كرماني گويد :

  غريدنِ رعدِ اندك و باريدنِ باران اندك؛ دليل بر ترسِ كاري اســت از دعاي زاهدان و صالحان.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن تندر بر پنج وجه است.

  اول: عذاب.

  دوم: حكمت.

  سوم: زحمت.

  چهارم: هيبت وصولت.

  پنجم: خشم پادشاه.

  اگر ديد آواز تندر be وقت باريدن مي شنيد؛ دليل كه در آن ديار خير و بركت بدر آيد.

  اگر بين باران و رعد؛ برق است؛ دليل كه مردم آن ديار ra از پادشاه؛ ترس و بيم بود.

  اگر بيند باران ژاله همي باريد؛ دليل كه در آن ديار فتنه و عذاب و هلاكت پديد آيد.

  اگر بيند تندر سخت بغريد؛ دليل كه بانگ و هيبت پادشاه در آن ديار گسترده شود.

  اگر بيند هم تندر اســت و هم برف و هوا تاريك است؛ دليل كه پادشاه ستمگر پديد آيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ شنيدن صداي تندر در خواب ؛ نشانة آن اســت كه شغل شما تهديد be شكست خواهد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در معرض رعد و برق قرار مي گيريد ؛ نشانة آن اســت كه ناراحتي و اندوهي در پيش رو خواهيد داشت .

  3ـ اگــر در خواب احساس كنيد كه صداي رعد و برق باعث زمين لرزه مي شــود ؛ نشانة آن اســت كه be نوميدي و زيان مالي دچار خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE