تعبیر خواب تلفن

 

 • تعبیر خواب تلفن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تلفن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تلفن

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تلفن ديدار دوستان و عزيزان است. اين در صورتي اســت ke زياد ba تلفن سر و کار نداشته باشيد. اگــر در خواب ببينيد ke تلفن داريد be ديدار دوستي نايل مي شويد. براي کساني ke تلفن در خانه دارند اين خواب عادي است. تلفن شکسته و خراب شکست عاطفي است. چـنـانـچه در خواب ببينيد تلفن شکسته اي داريد يا گوشي ra برمي داريد صدايي نمي شنويد بين شما و کسي ke مورد توجه شماست مفارقت مي افتد يا کدورت حاصل مي شود. از تلفن صداي غير مانوس شنيدن نيز همين تعبير ra دارد و گوياي اين اســت ke دوستي از شما آزردگي دارد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تلفن در خواب؛ نشانه‏ى آشنايى ba افراد جديد است. اگــر خواب ببينيد كه be كسى تلفن مى‏كنيد؛ نشانه‏ى آن اســت كه در انــجـام كارى احتياج be كمك داريد. اگــر در خواب كسى be شما تلفن كند؛ be معناى آن اســت كه شما در صدد هستيد تا كارى ra انــجـام دهيد امــا عده‏اى ba شما مخالفت مى‏كنند.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن تلفن در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba بيگانگاني آشنا مي شويد كه موجب سرگرداني شما خواهند شــد .

  2ـ اگــر زني خواب ببيند ba تلفن صحبت مي كند ؛ نشانة آن اســت كه رقباي حسود فراواني خواهد داشت ؛ امــا بر تمام آنها پيروز مي شويد .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند be هنگام مكالمة تلفني ؛ صداي كسي ra كه آن سوي خط اســت be درستي نمي شــود ؛ نشانة آن اســت كه ba بدگويي هاي شريرانة ديگران احتمال دارد خواستگار خود ra از دست بدهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE