تعبیر خواب تغار

 

 • تعبیر خواب تغار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تغار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تغار

   

  تغار زني اســت غمگسار و صالحه كه خانه او ra be صلاح دارد و راه خير be مردم آموزد و از شر و فساد توبه كند.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند تغار او بشكست يا ضايع شد؛ دليل اســت كه آن زن از او جدا شود؛ يا از دنيا رحلت كند و be قول بعضي معبران؛ تغار؛ كنيزك اســت و خادمه.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نوشته اند تغار در خواب زني اســت پرهيزگار و نيک نفس ke در خانه شوهر ba علم و حلم زندگي مي کــنــد و ba تدبير امور خانه ra be نظام مي آورد. تغار ظرفي اســت گلي مثل زير گلداني ke اين روزها مرسوم و متداول اســت ke بدنه اي کلفت و لبه اي بلندتر از زير گلداني ها دارد. در گذشته از تغار براي سائيدن کشک و خيس کردن سماغ و تهيه تتماج استفاده مي کردند. امروز از مشابه آن ba لبه کوتاه قد براي زير گلدان هايي ke در داخل اتاق قرار مي دهند سود مي برند و مصرف خانگي ديگري ندارد. ba اين وجود مــمــکن اســت در خواب هاي خود تغار ببينيم. معبران نوشته اند تغار زن اســت و زن خانه اســت و چـنـانـچه ببينيم تغاري داشتيم ke شکسته خواب ما پيش گوئي مي کــنــد ke براي زن خانه حادثه اي مي افتد. اگــر تغاري داشته باشيم ke ببينيم دزد برده يا گم شده نشان آن اســت ke بين زن و شوهر اختلاف مي افتد و جدائي حاصل مي شود. تغار لب شکسته زن رنجور و بيمار است. براي دختران و پسران جوان تغار مادر است؛مادري کاردان و مدير. براي زن هائي ke تازه be خانه شوهر رفته اند تغار مادر شوهر اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE