تعبیر خواب تشنگي

 

 • تعبیر خواب تشنگي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تشنگي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تشنگي

   

  محمدبن سيرين گويد :

  سيرابي در خواب؛ بهتر از تشنگي است. اگــر بيند be غايت تشنه اســت و آن نمي يافت؛ دليل كه رنجي و زحمتي بدو رسد و از بهر دين يا از بهر دنيا. اگــر بيند تشنه اســت و نمي يافت يا كسي بدو داد و او نخورد؛ دليل كه از رنج و بلا رسته شــود و سرانجام be مراد رسد.

   

  جابر مغربي گويد :

  تشنگي درخواب فساد اســت در دين. اگــر بيند در تشنگي آب يافت و بخورد؛ دليل كه گُنَه كند و سرانجام توبه كند و مصلح و پارسا شود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  احساس تشنگي در خواب خوب نيست و ميل be فساد و تباهي است. مــمــکن اســت شب بد غذائي کرده و ba شکم انباشته خوابيده باشيد در اين صورت خواب شما تعبير ندارد ولي اگــر بيدار شديد و تشنه نبوديد خوابي ke ديده ايد داراي تعبير است. اگــر در خواب احساس کنيد ke تشنه هستيد و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشيديد و رفع عطش کرديد خواب شما مي گويد ميل be ارتکاب گناه و انــجـام عمل خلاف داريد و ba رفع تشنگي آن عمل خلاف ra مرتکب مي شويد و آن گناه ra مي کنيد ke البته خوب نيست. اگــر در خواب ببينيد ke تشنه هستيد و be دنبال آب مي گرديد همان معني اســت be استثناي اين ke موفق نمي شويد کار خلاف بکنيد و گناهي مرتکب شويد. هــر نوع جستجو و ولع شديد در خواب هاي ما be صورت تشنگي فورم مي گيرد و ظاهر مي شود. اگــر بيماري اســت ke مدت ها اســت از بيماري رنج مي کشد در خواب ببينيد تشنه اســت و be دنبال آب مي گردد و در پايان be آب مي رسد و مي نوشد و رفع عطش مي کــنــد خواب او مي گويد سرانجام شفا مي يابد و درمان دردهايش ra خواهد يافت. اين ba حالت اول متفاوت است. اگــر در جاي گرمسير باشيد و احساس تشنگي بکنيد بهتر از اين اســت ke در جاي سردسير باشيد و ba تشنگي be دنبال آب بگرديد. be هــر حال تشنگي در خواب تقلا و تلاشي اســت ke مي کنيد تا be چيزي ke مي خواهيد برسيد و چــه بسا مــمــکن اســت در طريق خلاف نباشد ke تشخيص آن ba معبر است.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  تشنگي : تلاشهاي بيهوده ؛ غصه

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب ببينيد كه تشنه هستيد؛ be اين معنا اســت كه ba افراد نابابى همنشين هستيد كه بايد بيشتر مراقب باشيد. اگــر خواب بينيد كه رفع تشنگى مى‏كنيد؛ نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگــر خواب بينيد كه be تشنه‏اى آب مى‏دهيد؛ be اين معنا اســت كه be خاطر يك كار خوب مورد تشويق قرار مى‏گيريد. اگــر در خواب احساس تشنگى كنيد و يك بطرى خالى پيدا كنيد؛ be اين معنا اســت كه be خاطر موضوعى غمگين مى‏ شويد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE