تعبیر خواب تشت

 

 • تعبیر خواب تشت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تشت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تشت

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر زن در خواب تشت ببيند طبيعي اســت و اگــر مرد ببيند غير طبيعي اســت و در خواب مي تواند تعبير داشته باشد. داشتن تشت در خواب توقع و طمع اســت و be قولي دندان گردي است. اگــر زني در خواب ببيندکه تشتي نو دارد کسي be ياري او مي شتابد و در اداره امور خانه be او کمک مي کند. اگــر ببيند ke تشتي کهنه دارد دست تنها مي ماند و از کار خسته مي شــود و احتياج be استراحت دارد. اگــر مردي ببيند ke تشت دارد و آن تشت خالي اســت be چيزي طمع مي بندد و be تصاحب آن تحريص مي شود. تشت براي مرد انتظار و توقع بي موردو بي جاست be خصوص اگــر خالي باشد و بيننده خواب احساس کــنــد ke متعلق be او مي باشد.اگر مرد يا زني ببيند ke در خواب تشتي دارد و اين تشت از دستش افتاد و صدا کــرد کاري مي کــنــد ke بد نامي و رسوائي be بار مي آورد. اگــر تشت چرخيد و از او دور شــد براي انــجـام کاري be دشواري مي افتد. اگــر زني ببيند ke در خواب تشتي دارد و آن تشت سوراخ اســت در خانواده و خانه اش مشکلي be وجود مي آيد و اگــر مردي ببيند ke تشتي دارد ke سوراخ اســت کاري ميکند ke نتيجه نمي گيرد و فــقــط خستگي be تنش مي ماند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  تعبير تشت در خواب بر سه وجه اســت :

  1. زنى خدمتكار

  2. کنيز

  3. منفعت از زنان

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE