تعبیر خواب تسبيح کردن

 

 • تعبیر خواب تسبيح کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تسبيح کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تسبيح کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  تسبيح كردن be خواب؛ مطيع بودن اســت بر فرمان حق. اگــر بيند تسبيح مي كرد؛ دليل كه مطيع اســت بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج يابد. اگــر بيند تسبيح be خواب ba خود داشت غم و اندوهي بدو رسد؛ ولكن او ra در آن اجر و ثواب است. اگــر بيند ba تسبيح شكر حق تعالي مي كرد؛ دليل كه در دين قوي شــود و مالي يابد. اگــر اين خواب ra والي بيند؛ دليل كه او ra آبادانيِ ولايت رسد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن تسبيح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگي و ترس از عقوبت اســت و اگــر در خواب ديديد ke تسبيح be دست داريد گوياي آن اســت ke کشش مذهبي شما زياد اســت و be طرف دينداري و انــجـام فرايض ديني مي رويد. داشتن تسبيح و بازي کردن ba آن در خواب نظم کارهاست be همين علت وقتي در خواب ببينيد ke تسبيح شما پاره شــد نظام کارتان آشفته مي شــود و در هم مي ريزد. اگــر دانه هاي تسبيح ra گم کنيد رشته کار از دستتان مي رود. اگــر در خواب ببينيد ke دانه هاي تسبيح ra نخ مي کنيد be کاري توفيق مي يابيد ke be دقت و تيزهوشي نياز دارد و نتيجه آن کاري اســت بزرگ و منظم. اگــر ديديد ke کسي be شما تسبيح داد يا تسبيح از دست کسي گرفتيد شما ra be کار خير و صلاح دعوت مي کـنـنـد و اگــر شما be کسي تسبيح داديد کاري ra از دست مي دهيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE