تعبیر خواب ترک کردن

 

 • تعبیر خواب ترک کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترک کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترک کردن

   

  آنلی بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد ؛ كسي شما ra ترك مي كند ؛ نشانة آن اســت كه در نقشه هايي كه براي موفقيت در آينده كشيده ايد ba مشكل مواجه خواهيد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد شما ديگران ra ترك مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي خود ba شرايط سختي روبرو خواهيد شــد و راه چنداني براي غلبه بر اين سختيها وجود ندارد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد خانة خود ra ترك مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در كسب ثروت موفقيتي be دست نخواهيد آورد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد معشوق خود ra ترك مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در جبران اشتباهات خود موفق نخواهيد شــد و دوستان از شما رو برمي گردانند .

  5ـ اگــر خواب ببينيد دوستِ مورد علاقه اي ؛ شما ra ترك مي گويد ؛ نشانة آن اســت كه be شما ارث كلاني خواهد رسيد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد از مذهب رو برمي گردانيد ؛ نشانة آن اســت كه ba حمله be افراد برجسته موقعيت و مقام خود ra از دست مي دهيد .

  7ـ اگــر خواب ببينيد فرزندان خود ra رها مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در محيطي پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهيد شــد ... اگــر چنين خوابي تحت تأثير ذهن هشيار be وقوع بپيوندد ؛ معناي ديگري be دنبال خواهد داشت .

  8ـ اگــر خواب ببينيد ؛ دوست شما يا خودتان كشتي ra ترك كرده ايد ؛ نشانة آن اســت كه احتمال مي رود در شغل خود دچار شكست و ناكامي مي شويد ... امــا اگــر از كشتي be ساحل فرار كنيد ؛ نشانة آن اســت كه منافع شما در امان خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE