تعبیر خواب تريبون

 

 • تعبیر خواب تريبون
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تريبون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تريبون

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تريبون در خواب تجسمي اســت از غرور و خود خواهي و تفاخر و زياده طلبي. چنان چــه در خواب ببينيد پشت تريبون ايستاده ايد و حرف مي زنيد گرفتار غرور و زياده طلبي خواهيد شد. اگــر ببينيد کسي ديگر پشت تريبون ايستاده و سخن مي گويد ba انساني مزاحم و تصديع دهنده بر مي خوريد و آشنا مي شويد. اگــر تريبون خالي ديديد زمينه اي پيش مي آيد ke شما خود ra بنمايانيد امــا نه آن طور ke واقعا هستيد بل ke be تظاهر و ريا. فرود آمدن از تريبون ندامت از کارهاي رياکارانه و واقع بيني و هــمــه اين ها درست اســت be شرطي ke اصلا اهل نطق و خطابه نباشيد و چنان چــه معمولا پشت تريبون مي رويد و حرف مي زنيد يا معلم و استاد دانشگاه هستيد و در آمفي تاتر سخن مي رانيد خواب شما عادي اســت و تعبير ندارد. پشت تريبون رفتن و حرف زدن تمايل شما ra be تسلط بر ديگران باز مي گويد و نشان آن اســت ke در واقع خود ra ضعيف مي شناسيد و مي کوشيد ba ديگران برابري يا بر آن ها امتياز حاصل نمائيد. اگــر در خواب ببينيد ke حرف مي زنيد امــا شنونده نداريد نشان آن اســت ke be خودتان متکي نيستيد. اگــر در خواب ديديد ke شلوغ اســت و شنونده بسيار داريد و شما پشت تريبون قرار گرفته ايد نشان آن اســت ke مردم درباره شما حرف خواهند زد و عيب جوئي مي کـنـنـد بخصوص اگــر در خواب صداي خودتان ra بشنويد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب خود ra پشت تريبون ببينید ؛ بيانگر ضرر و زيان مالى است. اگــر در خواب تريبون ببينيد؛ نشانه‏ ى غم و اندوه است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE