تعبیر خواب ترياک

 

 • تعبیر خواب ترياک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترياک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترياک

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه ترياك از بهرِ بيماري خورد؛ دليل كه از رنج برهد و كارها بر وي گشاده شود. اگــر be خلاف اين بود؛ دليل بر غم و اندوه و انديشه و نقصان است.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ترياک يک ماده مخدره اســت و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است. اگــر در خواب ببينيم ke ترياک مي کشيم و اهل اين کار نباشيم نشان آن اســت ke در کارهايمان تعلل مي ورزيم و سستي مي کنيم و احيانا کارمان be تو قف مي انجامد. چنان چــه در خواب ببينيم ke ترياک داريم ولي نه مي خوريم و نه مي کشيم ازخطري رهائي مي يابيم. دادن ترياک be ديگري اشتراک در قبول مخاطره اســت و گرفتن آن نيز همين تعبير ra دارد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه ترياك be كسى مى‏ دهيد؛ بيانگر آن اســت كه بيمارى يكى از نزديكان شما ra تهديد مى‏ كند. اگــر كسى نامزد خود ra مشغول ترياك خوردن ببيند؛ be معناى جدايى از دوستان است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE