تعبیر خواب ترن

 

 • تعبیر خواب ترن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترن

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ترن زندگي اســت و کوپه خانواده. معبران خارجي تا آن جا ke نوشته هايشان ra be دست آورده ام ترن و قطار ra زندگي تعبير کرده اند و کوپه ra خانواده دانسته اند ke تعريفي درست be نظر ميرسد. وفتي سوار ترن مي شويم البته خودمان مي دانيم ke be کجا مي خواهيم برويم ولي اگــر ترن مسير خود ra تغيير دهد از شهر و ديار ديگر سر در مي آوريم ke ba مقصد ما فاصله اي بعيد دارد. در زندگي نيز هدف ما مشخص اســت و مي کوشيم ke be سعادت برسيم ولي در زندگي ما ra be جائي مي برد ke نمي خواهيم. گاهي اين تحول و تغيير مسير ارادي اســت و گاهي غير ارادي. آن چــه غير ارادي اســت در خواب be صورت ترن و سوار شدن در ترن ظاهر مي شــود و be ما هشدار و بينائي مي دهد. اگــر در خواب ديديد ke ايستا ده ايد و ترن از راه مي رسد و قطار حرکت مي کــنــد و يا از دور حرکت يک ترن ra مي بينيد سفري براي شما پيش مي آيد. مشاهده ترن در هــر حالت be شرطي ke سوار آن نباشيد صرفا يک مسافرت اســت ke بيننده خواب مي رود. زمان سفر شما be دوري و نزديکي قطار از شما مربوط اســت و طول سفر be اندازه ترن و کوپه هاي آن. صداي سوت ترن خبري اســت ke از مسافر يا غائبي be شما مي رسد. چنان چــه ديديد خودتان سوار قطار هستيد و از پنجره آن be بيرون نگاه مي کنيد و مناظري ra مي بينيد ke از پيش چشم شما مي گذرند تحولي بنيادي در زندگي شما پديد مي آيد. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شــد امــا تحولي بي ترديد اتفاق مي افتد. کساني ke در ترن ba شما هستند همان کساني مي باشندکه ba شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت. اگــر درون يک کوپه بوديد آن ها ke هستند افراد خانواده شما ra تشکيل مي دهند. اگــر ترن شلوغ باشد عده زيادي ba شما سرنوشتي مشترک خواهند داشت و اگــر تنها بوديد راه ra be تنهائي مي پيمائيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE