تعبیر خواب ترنگبين

 

 • تعبیر خواب ترنگبين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترنگبين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترنگبين

   

  محمد بن سيرين گويد :

  ترنگبين در خواب؛ مال بي منت است. اگــر بيند ترنگبين بسيار داشت يا كسي بدو داد؛ دليل كه روزي بسيار يابد؛ از آنجا كه اميد ندارد و كارهاي او be نظام شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر ترنگبين درخواب ديد يا خورد؛ دليلش بر سه وجه است

  اول: مال و روزي حلال بي منت خلق.

  دوم: معيشت و گشايش كارها.

  سوم: كام دل يافتن و be مراد رسيدن.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ترنگبين يا ترنجبين ra در خواب بي مورد و بدون مناسبت نمي بينيم. چــون جنبه داروئي دارد. اگــر در خواب ببينيم حتما يا بيماري همراه آن اســت و يا زمينه اي از بيماري در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بيمار بايد کودک باشد زيرا انگبين از داروهاي خاص کودکان و شيرخواران است. معبران نوشته اند ترنگبين مال بي منت اســت يعني مال مفت و چنين مالي در زندگي امروز ما يافت نمي شــود مگر be علت ها و مناسبت هاي نادر. ترنگبين شيره گياهي اســت شفابخش و شيرين و اگــر در خواب ديديد ke کسي ترنگبين براي شما آورد يا تعارف کــرد ke بخوريد گوياي آن اســت ke کسي در رفع مشکلات be شما کمک مي کــنــد و آخرين کليد ra براي گشودن در بسته be شما مي دهد. روي هم رفته ديدن ترنگبين در خواب بد نيست و اگــر be نوشته معبران قديمي مال بي منت نباشد نوشدارو و کليد مادر اســت براي گشودن درهاي بسته

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE