تعبیر خواب ترنج

 

 • تعبیر خواب ترنج
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترنج » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترنج

   

  حضرت دانيال گويد :

  ترنج؛ اگــر چــه be گونه زرد است؛ امــا بوي خوش دارد و be طعم و be ديدار پاكيزه اســت و گويند از ميوه هاي بهشت اســت و ديدن او be خواب نيك است. حضرت دانيال گويد: اگــر كسي ترنج دو يا سه در خواب بيند؛ تاويلش فرزند است. اگــر بسيار بيند؛ مال و نعمت حلال يابد و ترنج سبز ديدن در خواب بهتر از ترنج زرد است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ترنج در خواب؛مردي اســت توانگر و ba جمال و be مردمان نزديك؛ چنانكه هــمــه كس او ra دوست دارند. اگــر بيند ترنجي داشت يا كسي بدو داد؛ دليل كه او ra ba چنين مردي صحبت افتد. اگــر ترنج در كار خود ديد؛ دليل كه او ra فرزندي خوبروي آيد. اگــر بيند كه ترنج ra پنهان كرد و در پيچيد؛ دليل كه فرزندش هلاك شود. اگــر بيند در خانه ترنج بسيار داشت و be كسي بخشيد؛ دليل كه در حق كسي نيكوئي كند. اگــر بيند ترنج در آستين نهاد؛ دليل كه او فرزندي از كنيزك آيد. اگــر بيند از آستين او بيفتاد؛ دليل كه او فرزندي حاصل شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن ترنج درخواب بر چهار وجه است.

  اول: زن پاكيزه؛

  دوم: كنيزك پاكدين؛

  سوم: دوست توانگر وثروتمند؛

  چهارم: فرزند شريف صالح

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نوشته اند ke ترنج نيز از ميوه هاي بهشتي اســت مانند سيب؛ انار؛ و انجير ke تصريح شده از ميوه هاي خاص بهشت خداوند هستند. ترنج ra نيز معبران ميوه بهشتي دانسته اند ke در خواب ديدنش بسيار نيکو است. از امام صادق عليه السلام روايت مي کـنـنـد ke ترنج در خواب زن خوب و فرزند صالح است. برخي از معبران معتقدند ke ترنج اگــر be مقدار زياد در خواب ديده شــود مال و ثروت اســت و اگــر be تعداد اندک باشد فرزند است. ديدن ترنج در خواب بهتر از ترنج زرد است. اين نظر و عقيده معبران کهن اســت ke نوشته شد. امــا ترنج غنيمت است. غنيمت نه be آن معني ke فکر کنيم دشمني ra منهدم کرده و مالش ra be تصرف در آورده و نام آن ra غنيمت نهاده ايم ... غنيمت be معني آن ke مالي be تصرف انسان در آيد در حالتي ke انتظارش ra نداشته و چشم be راهش نبوده ايم ... پشتيبان؛ ترنج ra قبل از اين ke بخورند ساعتي در دست مي گرفتند و ba آن بازي مي کــردنــد و دست be دست مي دادند چــون عطر و بوئي خوش دارد و be منظر نيز خوب اســت be علاوه در ميان انگشتان be راحتي گرفته مي شود. چنين ميوه پاکيزه اي در خواب ما فــقــط مي تواند همين تعبير ra داشته باشد يعني غنيمت ke be مقدارش اهميت نمي دهيم بل ke تصاحبش ما ra راضي و خشنود مي کند. براي مردان ؛ زن خوب نيز خود غنيمتي اســت بسيار ارزنده و همچنين براي زن شوهر خوب غنيمت محسوب مي شــود و براي پدران و مادران فرزند صالح. حال چنان چــه در خواب ديديد ke ترنجي در دست داريد ba توجه be وضع خودتان مي توانيد قياس کنيد ke همسر اســت يا فرزند ke be تقريب فرزند است. اگــر در خواب ديديد ke تعدادي ترنج داريد مالي پاک be دست شما مي رسد ke غش ندارد و نتيجه تجاوز و تعدي نيست و از راه فريب مردم و کلاه برداري be دست نيامده. چنان چــه ديديد تعدادي ترنج داريد ke يکي ra پوست گرفته و مي خوريد از مالي ba اين خصوصيات be مقداري بهره مند مي شويد ke سهم شما است. be هــر حال ديدن ترنج در خواب نيکو است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن ترنج هديه و تحفه اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE