تعبیر خواب ترمه

 

 • تعبیر خواب ترمه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترمه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترمه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ترمه در خواب فريب و نيرنگ اســت و مجذوب شدن be دنياي خالي از معنويات و ظاهري. چـنـانـچه در خواب ببينيد ترمه داريد يا لباسي از ترمه پوشيده ايد و قطعه اي ترمه در لباس خود be کار برده ايد ke ba لباس و شخصيت و موقعيت شما هماهنگي و تناسب ندارد گوياي آن اســت ke فريب مي خوريد و مچذوب مي شويد و عمر و وقت خود ra تباه کاري بيهوده مي کنيد. حتي مــمــکن اســت رشوه قبول کنيد. ترمه در خواب رشا و ارتشا اســت و اين در چند مورد ثابت شده. چند حادثه از ارتباط ترمه و رشوه be وسيله معبران متاخر نقل شده ke جاي آن اين جا نيست فــقــط تصريح مي شــود ke ترمه فريب اســت و گول خوردن و گول زدن و ارتکاب عمل خلاف بر مبناي شوق و جذبه و از روي طمع و جهل. اگــر کسي be شما طاقه اي ترمه هديه داد نشان مي دهد ke موردي براي فريب بزرگ پيش مي آيد ke خوبست هوشيار باشيد. تعارف ترمه دعوت be انــجـام کار خلاف و بي عدالتي است. اگــر از جانب شما ترمه be ديگري تعارف شــود خواب مي گويد ke شما ديگري ra اغوا مي کنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE