تعبیر خواب ترشيها

 

 • تعبیر خواب ترشيها
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترشيها » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترشيها

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ترشي ها خوردن در خواب؛ انديشه و غم است. خاصه ميوه هاي ترش. اگــر بيند كسي چيزي ترش be وي داد؛ كه از او be وي رنج و غم و اندوه رسد؛ اگــر بيند او چيزي ترش be كسي داد؛ دليل كه be سبب او be كسي غم و اندوه رسد؛ في الجمله درخوردني ترش هيچ خير نباشد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن ترشي ها در خواب خوب نيست be هــر شکل و be هــر نوع ke باشند. ترشي در خواب غم و اندوه و تلخ کامي اســت و اين غم و رنج خانگي است. ترشي در خواب غمي اســت ke هم مــمــکن اســت کهنه و ريشه دار باشد و هم کهنه مي شــود و باقي مي ماند بي آن ke بتوانيم در رفع آن بکوشيم ترشي سير بدنامي و رسوايي است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن ترشى در خواب؛ بيانگر آن اســت كه سرانجام سختى‏ ها ra پشت سر خواهيد گذاشت. خوردن ترشى در خواب؛ بيانگر انــجـام كارهاى مشكل است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE