تعبیر خواب ترسيدن

 

 • تعبیر خواب ترسيدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترسيدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترسيدن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ترسيدن در خواب؛ ايمني اســت و هــر كه در خواب ديد مي ترسد از كسي و نداند ترس او از كيست؛ دليل كه مكروهي از آن ترساننده be وي رسد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ترسيدن درخواب؛ نصرت است؛ اگــر بيند از دزدي يا جانوري همي ترسيد؛ دليل كه از كساني كه be او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن ترسيدن در خواب سلامتي بود

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگــر در خواب ترسيديد و يکه خورديد خوشحال مي شويد و خبري ناگهاني و خوب و شادي بخش دريافت خواهيد داشت. نوشته اند ترس ايمني است. اگــر از دزد ترسيديد از جانب خويشاوندان يا اهل بيت خود آسيب و زيان مي بينيد. امام جعفر صادق عليه السلام فرموده ترسيدن در خواب نصرت است.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد كه موضوعى موجب ترس شما شده است؛ be اين معنا اســت كه در تلاش هستيد تا دشمنانتان ra نابود سازيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب ببينيد كه be خاطر سفرى وحشت‏زده شده‏ايد؛ بيانگر بروز مشكلات خانوادگى است. اگــر در خواب ديگران ra ببينيد كه از موضوعى ترسيده‏اند؛ بيانگر آن اســت كه چيزى شما ra نگران مى‏ سازد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE