تعبیر خواب ترسائي

 

 • تعبیر خواب ترسائي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترسائي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترسائي

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر مسلماني بيند ترسا شد؛ دليل كه او ra در راهي بدعت و گمراهي پديد آيد و اعتقاد در دين مسلماني ندارد.

  جابرمغربي گويد :

  اگر كسي اين خواب ra بيند كه دشمني دارد؛ دليل اســت بر وي نصرت يابد؛ زيرا كه ترسا نصراني اســت و او مشتق از نصرت است. اگــر ترسائي بيند كه مسلمان شد؛ دليل كه مسلمان شــود و بميرد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر ديد ba ترسايان و مسيحيان صحبت داشت؛ دليل كه دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دين اسلام ضعيف اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE