تعبیر خواب ترازو

 

 • تعبیر خواب ترازو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترازو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترازو

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ترازو در خواب قاضي است. اگــر بيند ترازوي نو داشت يا كسي بدو داد؛ دليل كه در آن موضع قاضي و فقيهي پاك دين بود و كفه ترازو؛ سمع قاضي اســت و دِرَم ها كه در آن بود؛ خصومت است؛ كه نزد قاضي كند و سنگهاي ترازو؛ عدل و داد اســت كه در ميان خصمان كند؛ be وقت حكومت. اگــر بيند كه ترازو ايستاده است؛ چنانكه هيچ جهت ميل نداشت؛ دليل كه قاضي عدل كند. اگــر بيند ترازو راست نبود؛ دليل كه قاضي راست و منصف نبود و در حكومت ميل مي كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد عمودِ ترازو بشكست؛ دليل كه قاضي آن ديار بميرد. اگــر بيند ترازو زياده و نقصان است؛ دليل كه در عدل و انصافِ قاضي زياده و نقصان است.

  جابر مغربي گويد :

  يكسو كردن ترازو در خواب؛ رستن قاضي اســت از عذاب دوزخ.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ترازو در خواب هاي ما قاضي است. ترازو در خواب هاي ما نشان ترس از بازخواست و اجراي عدالت اســت و واهمه اي ke ما از داوري درباره خويشتن داريم. سنگ هاي ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند ke اگــر يک روز پاي داوري be ميان کشيده شــد ba ارائه آن دلايل مي توانيم از خود دفاع کنيم. ترازو هــر قدر بزرگتر باشد گوياي ترس بيشتر و خطاي بزرگتر و نهاني ما است. اگــر در خواب ترازوئي خيلي بزرگ ديديم حادثه اي بزرگ اتفاق مي افتد. اگــر ترازو آن قدر کوچک بود ke در دست جا مي گرفت گوياي جسارت و گستاخي ما است. برخي از معبران نوشته اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر اســت و حوادثي ra خبر مي دهد ke وقوع آن ها در اختيارما نيست.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن ترازو ازجانب فاسق و فراغت وسعادت یابد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE