تعبیر خواب تذرو

 

 • تعبیر خواب تذرو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تذرو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تذرو

   

  تذرو ؛ مرغي بسيار رنگي اســت .

  محمدبن سيرين گويد :

  تذرو مرغي اســت و درخواب مردي غدّار اســت و تذرو ماده زني ماده زني فريبنده است. معبران گفته اند: تذرو مال حرام است؛ كه be حيله be دست آورد؛ اگــر بيند ba تذرو در نبرد است؛ دليل كه ba كسي غدار او ra خصومت افتد. اگــر بيند تذرو ماده او ra نصيب شد؛ دليل كه زني خواهد كه در وي هيچ خير نبود اگــر خانه تذرو بيند؛ دليل كه زني خوبروي be نكاح خواهد بر قدر سفيدي و پاكيزگي آن خانه.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند تذرو در خانه داشت و بمرد؛ دليل كه زن او هلاك شــود يا be جهت زنان درمصيبتي افتد. اگــر بيند تذرو از خانه او پريد؛ دليل كه زن ra طلاق دهد.

  جابر مغربي گويد :

  تذرو درخواب؛ زن پارسا اســت باجمال و مال. اگــر ديد تذرو يافت يا بگرفت؛ دليل كه زني خواهد بدين صفت كه گفتيم؛ اگــر تذرو در كنار او افتاد و بخفت؛ دليل كه كسي ba عيال او سرو كاري دارد او ra مي فريبد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن تذرو در خواب بر چهار وجه است.

  اول: زن.

  دوم: مال حرام.

  سوم: معيشت.

  چهارم: كام دل جستن

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE