تعبیر خواب تخم کاشتن

 

 • تعبیر خواب تخم کاشتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تخم کاشتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تخم کاشتن

   

  محمد بن سيرين گويد:

  اگر كسي be خواب بيند كه تخم كاشت و باز جمع كرد؛ دليل كه شرف و بزرگي يابد. اگــر ديد از آنجا كه كاشته بود خورد؛ دليلش از اين نيكوتر است. اگــر بيند از آن چــه كِشته بود چيزي حاصل نگرديد و يا ندانست كه چيست و اندك و بسيار آن ندانست؛ دليل بر غم و اندوه كند.

  ابراهيم كرماني گويد:

  اگر بيند گندم همي كاشت؛ دليل كه او خير و نيكوئي رسد. اگــر بيند جو همي كاشت؛ دليل كه او ra مال جمع شود. اگــر ديد كاورس همي كاشت؛ دليل بر مال اندك كند. اگــر بيند عدس و باقلا و لوبيا و مانند آن همي كشت؛ دليل اســت بر غم و اندوه.

  حضرت دانيال گويد:

  اگر در زمين خويش تخم همي كاشت؛ دليل كه زني خواهد و كارش ساخته شود. اگــر زمين كِشته خويش ناكِشته بيند؛ دليل كه او ra ba كسي خصومت افتد. اگــر بيند كه be جائي مجهول تخم همي كاشت و برآمد؛ دليل كه غزا كند و غزا بر وي آسان گردد و خيرها كند. اگــر بيند در زمين خويش كشت مي كرد؛ دليل كه او ra مال و نعمت حاصل شود. اگــر بيند جو يا گندم يا درخت در زمين خود مي كاشت؛ دليل كه عز و جاه او زياده شود؛ be قدر آن كه كشته بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  تخم كاشتن در خواب بر چهار وجه است.

  اول: جاه ومقام و بزرگي.

  دوم: فساد.

  سوم: مال حرام.

  چهارم: نفع وسود در بازرگاني

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE