تعبیر خواب تخمه

 

 • تعبیر خواب تخمه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تخمه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تخمه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند او ra تخمه است؛ دليل كه مال زني خورد و فساد كند و بايد كه از آن گناه توبه كند؛ تا از عقوبت حق تعالي نجات يابد و عقيده معبران آن اســت كه تخمه در خواب ديدن؛ در آن خير نباشد.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن تخمه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال ربا. دوم: فساد. سوم: مال حرام. چهارم: متابعت هواي نفس.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تخمه و تخمه شکستن در بيداري يک نوع تفنن و سرگرمي اســت امــا در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غير مجاز است. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke تخمه مي خواهيد نشان آنست ke خود ra ba موردي سرگرم مي نماييد ke مطلوب و پسنديده نيست مثل قمار؛ شرابخواري؛ اعتياد و معاشرت هاي بد. خود شما مــمــکن اســت آن ra بپسنديد امــا اجتماع نمي پسندد و تخمه گوياي اين قبيل کارهاست. گرفتن يا خريدن تخمه گوياي اينست ke خود خواب بيننده مشتاقانه اين کارها ra مي کند. اگــر کسي be شما تخمه تعارف کــرد شما ra be کار خلاف دعوت مي کند. تخمه مال حرام و غير مشروع نيز هست و اگــر مقدار زيادي تخمه داشتيد خواب شما خبر مي دهد ke be پولي مشکوک و حرام دسترسي مي يابيد. تخمه بو نداده در صورتي ke نشکنيد خير و برکت است. اگــر در خواب ديديد ke تخمه هندوانه؛ يا کدو يا آفتاب گردان داريد خواب شما مي گويد خبري be شما مي رسد ke be وسيله آن خود شما مي توانيد منبع خير و برکت باشيد. آنچنان ke اگــر تخمه بو نداده ra در زمين بکارند سبز مي شــود و بار مي دهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE