تعبیر خواب تخت

 

 • تعبیر خواب تخت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تخت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تخت

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه بر تخت نشسته اســت و بر آن تخت چيزي گسترده نبود؛ دليل كه be سفر شود. اگــر بيند بر تخت خفته اســت و بر آن چيزي گسترده است؛ دليل كه بزرگي يابد و be قدر و قيمت تخت؛ دشمنان ra قهر كند امــا از اين غافل است. اگــر اين كس از اهل فساد است؛ دليل كه بر دارش كنند؛ خاصه كه خود ra be تخت خفته بيند؛ اگــر بيند تخت بشكست و او بيفتاد؛ دليل كه ازجاه و بزرگي بيفتد و حالش بد شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن تخت در خواب بر هفت وجه است.

  اول: عز و جاه ومقام.

  دوم: سفر.

  سوم: مرتبت و رتبه و درجه.

  چهارم: بلندي ورفعت.

  پنجم: ولايت وحکومت.

  ششم: قدر و جاه ومنزلت.

  هفتم: عالي شدن كارها.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در مورد تخت عينا نوشته معبران کهن ra نقل مي کنم. نوشته اند اگــر کسي ببيند ke بر تخت نشسته ke چيزي بر آن گسترده نيست نشان آنست ke be سفر مي رود و اگــر ببيند ke روي تحت خوابيده يا نشسته و چيزي بر تخت گسترده be قدر و قيمت آن تخت دشمنانش ra مقهور مي کــنــد و شکست مي دهد ولي عاقبت او ra بر دار کـنـنـد و اگــر ببيند ke از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط مي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE