تعبیر خواب تب

 

 • تعبیر خواب تب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تب

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي be خواب ديد او ra تب پيوسته بود؛ چنانكه زماني او ra رها نمي كرد؛ دليل كه پيوسته be فساد و گناه مشغول اســت و توبه بايد كرد تا از عقوبت نجات يابد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي بيند تبش دراز است؛ دليل كه تنش درست و عمرش دراز است. اگــر بيند وي ra تب اندك است؛ تاويلش be خلاف اين است.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در خوابهاي ما ديدن تب و تب داشتن هشدار روح اســت در مقابل هــمــه حوادثي ke be نحوي مي توانند محرک و آزار دهنده باشند چــه خوبي ها و چــه بدي ها. چـنـانـچه در خواب ببينيم ke تب داريم نشان آنست ke از بروز حادثه اي نه خيلي بزرگ و مهم بيمناک مي شويم و چـنـانـچه تب ما در خواب شديد بود گوياي اهميتي اســت ke حادثه دارد و اتفاق مي افتد و نگراني شديد ايجاد مي کند. اگــر در خواب ببينيم ke تب داريم و احساس کنيم ke تب ما مزمن شده اســت خواب مي گويد ريشه نگراني عميق اســت و بايد آن ra از سالها قبل جستجو کــرد و مدتي هم در آينده ادامه خواهد يافت نه be قدر گذشته. اگــر در خواب ببينيم ke ديگري تب دارد و ما تيمار و بيمار داري مي کنيم کسي موجب بروز حادثه اي مي شــود ke هــمــه در آن سهم خواهند داشت و ما هم. برخي از معبران نوشته اند تب در خواب گناهاني اســت ke مرتکب شده ايم و مي شويم و چـنـانـچه کسي ببيند تب دارد نشان آنست ke be گناه مشغول مي باشد. ابن سيرين نوشته اگــر کسي در خواب ببيند تب دارد و تب او پيوسته اســت و قطع نمي شــود نشان آنست ke پيوسته be ارتکاب گناه مشغول است.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد از تب مي لرزيد ؛ دلالت بر آن دارد كه درد جسماني خواهيد كشيد و افكار باطل شما ra be مرز درماندگي خواهد رساند .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ديگري گرفتار تب و لرز شده اســت ؛ علامت آن اســت كه شما ba بي تفاوتي نسبت be اعتبار و نفوذ ديگران ؛ آنها ra از خود بيزار خواهيد كرد .

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن مريض تب‏دار در خواب؛ بيانگر جدايى از دوستان اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE