تعبیر خواب تبيره

 

 • تعبیر خواب تبيره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تبيره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تبيره

   

  به فارس طبل است. ديدن آن در خواب خبر مكروه و سخن دروغ اســت و كاري پيدا و روشن و اين جمله؛ دليل بر زننده آن كند.

   

  محمدبن سيرين گويد:

  اگر ديد ba تبيره پاي كوبد و رقص كند؛ دليل اســت بر غم و اندوه. اگــر ديد او تبيره مفرد همي زد؛ دليل كه سخن باطل گويد؛ يا كاري ناصواب كند و بدان مشهور شود.

   

  بعضي از معبران گويند:

  تبيره درخواب آواز خوش و باطل است.

   

  ابراهيم كرماني گويد:

  اگر ديد تبيره مي زد؛ دليل كه كارهاي باطل كند ba شعت؛ كه در او هيچ اصل نباشد و ba مردمان هــر وعده كه دهد جمله دروغ باشد.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  ديدن تبيره در خواب؛ كاري اســت كه be ناداني كرده شــود و عاقبت آن كار ظاهر؛ باطل اســت و تبيره زدن در خواب؛ مردي اســت كه دروغ شيرين و آراسته گويد be ظاهر و در باطن مردمان ra غيبت كند و سخنان زشت گويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE