تعبیر خواب تبر

 

 • تعبیر خواب تبر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تبر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تبر

   

  محمد بن سيرين گويد :

  تبر درخواب؛ خدمتكاري اســت كه بخواهد كاري كند و اگــر او ra كاري فرمايد؛ خواهد كه آن ra گسسته گرداند؛ تا ديگر كارش نفرمايند.

   

  جابرمغربي گويد :

  تبر در خواب مردي اســت ترسنده. اگــر ياري خواهد از مرد منافق اســت و در ميان مردم جنگ و جدائي افكند. اگــر بيند تبري داشت يا كسي بدو داد؛ دليل كه او ra ba مردي بدان صفت دوستي افتد. اگــر بيند تبر او بشكست يا ضايع شد؛ دليل كه آن مرد ra اجل فرا رسد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران کهن تمام ابزار از نوع بيل و پارو و تبر ra خادم تعبير کرده اند يا کسي ke در انــجـام کارهاي دستي و بدني be شما کمک مي کند. اگــر در خواب تبر دو دم ببينيد يعني تبري ke بتوانيد از دو طرف آن استفاده کنيد معرف انساني اســت منافق ke دل و زبانش يکي نيست و ba شما و دشمن شما يکسان رفتار مي کــنــد و طبعا be چنين انساني نبايد اعتماد داشت. اين خواب be شما مي گويد ke ba مردي منافق برخورد خواهيد داشت. اگــر تبر ra کسي be شما داد از جانب دوستي مورد حمايت واقع مي شويد ولي اگــر شما در خواب تبر ra be کسي داديد برندگي و قاطعيت و حمايت رااز دست مي دهيد. اگــر ديديد ke ba تبر درختي ra قطع مي کنيد ba قاطعيت و سرعت عملي انــجـام مي دهيد ke خير در آن نيست و حتي مــمــکن اســت جان کسي ra be مخاطره بياندازيد و اگــر ديديد ba تبر جائي ra ويران مي کنيد ba همان قاطعيت be آباداني و ساختن مي پردازيد.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن تبر در خواب ؛ دلالت بر آن دارد كه ba تلاش و توانايي خود فــقــط مي توانيد be لذت و خوشي دست يابيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ديگران از تبر استفاده مي كنند ؛ نشانة آن اســت كه در كنار دوستاني سرخوش و توانا ؛ زندگي اي بسيار خوش خواهيد داشت .

  3ـ اگــر دختري در خواب تبر ببيند ؛ دلالت بر آن دارد كه همسر وفادار پيدا خواهد كرد كه چندان ثروتي ندارد .

  4ـ خواب تبر شكسته ؛ نشانة بيماري و از دست دادن پول و ثروت اســت .

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  استفاده از تبر در خواب؛ نشانه‏ ى پيشرفت در كارهاست. اگــر ديديد كه ba تبر چيزى ra خراب مى‏كنيد؛ نشانه‏ى آن اســت كه دچار اشتباهى مى‏شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE