تعبیر خواب تايپ

 

 • تعبیر خواب تايپ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تايپ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تايپ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تايپ تجسمي اســت از يک زن be استثناي زنان خانه و او زني اســت پر غلغله و شلوغ ke مدام حرف مي زند چــه شنونده داشته باشد و چــه نداشته باشد. چنين زني فعال اســت امــا خردمند و آگاه نيست و در عين حال طوطي صفت و سريع التاثير اســت be اين معني ke هــر چــه بگوييد باور مي کــنــد و مي پذيرد و باز مي گويد ولي خيلي زود گفته هاي شما ra از خاطر مي برد و be آن چــه آموخته ايد عمل نمي کند. تايپ در خواب هاي ما تجسم يک چنين زني اســت ke صد البته زن خانه و همسر نمي تواند باشد. اگــر ديديد ماشين تحريري در خانه داريد ke قبلا نداشته ايد ba اين خصوصيات سر راه شما پديد مي آيد ke اگــر وجودش ra ناديده و نايافته بگيريد be نفع شماست. اگــر ديديد يک دستگاه تايپ خريديد خودتان براي آشنايي ba چنين زني پيش قدم مي شويد و اگــر کسي be شما هديه کــرد دوستي سبب آشنايي شما مي گردد. اين خواب براي جوانان مجرد هشدار يک خطر عاطفي اســت زيرا عشق و ازدواج ba چنين زني be مصلحت ايشان نيست. دختران جوان اگــر ba ماشين تحرير سر و کاري نداشته باشند و تايپ be خواب بينند نشان آن اســت ke گرفتار يک رقابت عاطفي مي شوند. اين تعابير در صورتي اســت ke اهل کار ba ماشين تحرير نباشيد مثلا اگــر مردي ke فروشنده دستگاه هاي تايپ اســت چنين چيزي در خواب ببيند خواب او تعبير ندارد؛ يا دختري ke ماشين نويس اســت خواب تايپ ببيند خواب او چيزي ra نمي گويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE