تعبیر خواب تاس

 

 • تعبیر خواب تاس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تاس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تاس

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند تاس بازي مي كرد و قمار باخت؛ دليل اســت be غمي گرفتار شود؛ يا در حيلتي افتد.

  جابرمغربي گويد :

  اگر ديدتاس بازي كرد؛دليل خصومت است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE