تعبیر خواب تار

 

 • تعبیر خواب تار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تار

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تار يکي از آلات موسيقي اســت و ديدنش در خواب حکم ديگر آلات طرب ra دارد. در بيداري تار وسيله اي اســت براي خوش گذراندن و آواي خوش شنيدن لذا در خواب be دروغگوئي و محال انديشي تعبير شده اســت ... اين دو حالت دارد.ا گر بيننده خواب ba نواختن تار آشنا و در اين رشته اهليت داشته باشد خواب ديدن تار تمايل او ra be تظاهر و خودنمائي نشان مي دهد يا اين ke مي کوشد be کار خطيري اقدام کــنــد و be چيزي دست يابد ke در حد او نيست لذا be دروغگوئي متوسل مي شود. ولي اگــر be نواختن تار آشنا نباشد حکم اول در مورد او صادق نيست و فــقــط دروغ مي گويد ke بايد از گفتن دروغ بپرهيزد. معبران کهن نوشته اند نواختن تار کسي ra be دروغ و مدح و ستايش گفتن است. اگــر بيننده خواب ببيند ke کسي ديگر براي او تار مي نوازد نشان آن اســت ke شخصي be او دورغ مي گويد و ra be ناروا مي ستايد ke فريب و نيرنگ در کار است. اگربيننده خواب ببيند ke تار او شکسته و در عالم خواب بداند ke تار be او تعلق داشته باشد در آينده از تظاهر و ريا کاري و دروغگوئي احتراز کــنــد چــون کار be رسوائي و بي آبروئي مي کشد ولي اگــر تار شکسته ببيند و تار be او تعلق نداشته باشد کسي be او دروغ مي گويد ke شرمسار مي شــود و ندامت مي کشد و مجبور مي شــود عذر گناه بخواهد. اگــر بيماري درخواب ببيند ke تارش شکسته خوب نيست. تار زدن ba چيره دستي و استادي نشانه آن اســت ke بيننده خواب کاري انــجـام مي دهد ke خير آن be ديگران مي رسد. اين در صورتي اســت ke تار زدن او شنونده داشته باشد. اگــر ديديد زني براي شما تار مي زند فريب نفس و شيطان ra مي خوريد. اگــر شما براي زني تار زديد کاري خلاف مرتکب مي شويد. اگــر ديديد عده اي تار مي زنند خود ra در ميان عده اي منافق خواهيد يافت. اگــر ديديد در خواب تاري افتاد و شکست حقيقتي آشکار مي گردد و احيانا رفع اتهام مي شود. be نوشته ابن سيرين اگــر کسي بيمار باشد و ببيند تار يا هــر وسيله موسيقي ديگري مي نوازد خوب نيست زيرا پايان زندگي او نزديک است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب آلت تار ra ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه از سرگرميهاي لذتبخش استفاده خواهيد كرد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد سياهپوستي تار مي نوازد ؛ دلالت بر آن دارد كه نگرانيهاي اندكي در پيش خواهيد داشت كه be شما آسيب چنداني نخواهد زد .

  3ـ اگــر دختري خواب ببيند سياهپوستان تار در دست دارند ؛ علامت آن اســت كه ba نامزد خود be تفاهم نمي رسد و تلاشهاي او براي رسيدن be مقصود ba شكست مواجه خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE