تعبیر خواب تاريکی

 

 • تعبیر خواب تاريکی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تاريکی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تاريکی

   

  محمدبن سيرين گويد:

  تاريكي در خواب ضلالت اســت در راه دين. اگــر بيند تاريكي فرا گرفت يا كسي بدو داد؛ دليل كه بر قدر آن ضلالت و گمراهي يابد. اگــر بيند در تاريكي اســت و آن تاريكي be روشنائي مبدل شد؛ دليل كه توبه كند و راه دين بر او گشاده شود.

  ابراهيم كرماني گويد:

  اگر بيند در تاريكي اســت و آن تاريكي باز be روشنائي شــد و ديگر بار be تاريكي شد؛ دليل كه اين منافق بود.

  جابرمغربي گويد:

  تاريكي be خواب؛ غم و اندوه است. اگــر ديد كه هوا سخت تاريك شد؛ دليل كه مردم آن ديار ra غم و اندوه رسد و كار ايشان بسته شود. اگــر بيند هوا روشن اســت و تاريكي ابر؛ ناگاه پديد آمد؛ دليل كه در آن ديار مرگ مفاجات ظاهر شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  تاريكي در خواب بر پنج وجه است.

  اول: كفر؛

  دوم: تحير و سرگرداني؛

  سوم: فروبستن كارها؛

  چهارم: بدعت؛

  پنجم: در ضلالت وگمراهي افتادن.

  اسماعيل بن اشعث گويد:

  اگر be خواب ديد از تاريكي be روشنائي آمد؛ دليل كه از درويشي be توانگري و ثروتمندي افتد و از غم فرج و شادي يابد و كار بر وي گشاده شــود از راه ضلالت دور بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  ما نمي دانيم درون تاريکي چيست be همين علت گاه اشخاص از تاريکي مي ترسند و be جائي ke تاريک اســت قدم نمي نهند. در خواب نيز جهل و گمراهي و غفلت و اعمال ناشي از ناداني ما be صورت تاريکي شکل مي گيرد. اگــر در خواب ديديم ke از جائي روشن be محل تاريک رسيديم در کارهايمان ba ابهام رو be رو مي گرديم و عملي ناشي از ناداني مرتکب مي شويم ولي اگــر از تاريکي بيرون آمديم تعبير نيکو دارد. اگــر ديديد ke از محل تاريک بيرون آمديد و be روشنائي رسيديد وضع شما بهبود کلي مي يابد و ظلمت غفلت و بي خردي ra پشت سر مي نهيد و آگاهانه پيش مي رويد. اگــر بيننده خواب ببيند ke ابري آسمان ra فراگرفت و هــمــه جا ra تاريک کــرد غم و غصه اي عمومي پيش مي آيد و گرفتاري همگاني عارض مي گردد مثل يک بيماري هــمــه گير. معبران اسلامي نوشته اند تاريکي کفر اســت و ضلالت و بهترين حالت اين اســت ke در خواب خود از تاريکي بيرون مي آئيم و be روشنائي برسيم. اگــر کسي در تاريکي قرار داشت و شما او ra نمي ديديد ولي صدايش ra مي شنيديد گمراهي ke در بلا گرفتار شده از شما ياري و مدد مي طلبد. اگــر از تاريکي صداي زن be گوش شما رسيد آواي شيطان است. اگــر خودتان در تاريکي بوديد امــا روشنائي ra از دور تشخيص مي داديد اميد هست ke خود ra نجات دهيد و be يقين دستي براي کمک be سوي شما دراز مي شــود ke بايد آن ra بگيريد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ـ اگــر خواب ببينيد در حين مسافرت ba تاريكي مواجه مي شويد ؛ علامت آن اســت كه be هــر كاري دست بزنيد ؛ بد خواهيد آورد ... امــا اگــر ناگاه خورشيد از ميان تاريكي هويدا شــود ؛ نشانة غلبه بر اشتباهات اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد فرزند يا دوست خود ra در تاريكي گمراه كرده ايد ؛ علامت آن اســت كه دلايل فراواني براي عصبانيت پديد خواهد آمد .

  ليلا برايت مى‏ گويد:

  اگر در خواب خودتان ra در تاريكى ببينيد؛ يعنى براى انــجـام كارى نياز be كمك داريد. اگــر در خواب خود ra در زيرزمين تاريكى ببينيد؛ يعنى بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE