تعبیر خواب تاراج

 

 • تعبیر خواب تاراج
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تاراج » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تاراج

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند مال و نعمت كسي ra be تاراج برد؛ دليل كه آن كس ra غم و اندوه و زيان رسد؛ be قدر آن كه از وي برده بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  تاراج كردن؛ دليل بر چهار وجه است.

  اول: شعب وقبح و زشتي.

  دوم: زيان.

  سوم: غم و اندوه.

  چهارم: ارزاني نرخ؛ مگر  درصورتى كه ببيند از دشمن be غنيمت گرفته شده است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در خواب مي بينيم ke يا مال ما ra تاراج مي کـنـنـد يا مال ديگري ra مي برند و ما شاهد يا عامل آن هستيم. اگــر ببينيم مال ديگري ra be تاراج مي بريم براي صاحب مال غم و غصه بوجود مي آوريم و چـنـانـچه مال ما ra مي برند غم و رنج be ما مي رسد ولي be فرموده امام صادق عليه السلام تاراج هم مي تواند غم و غصه باشد و هم فراواني و نعمت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE