تعبیر خواب تاج

 

 • تعبیر خواب تاج
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تاج » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تاج

   

  محمدبن سيرين گويد:

  تاج در خواب ديدن؛ پادشاه راملك ولايت اســت و زنان ra شوهر و مردم عامه ra نيكوئي حال. اگــر بيند بر سر تاج داشت از زر و مرصع؛ دليل كه قدري بلند و منزلتي عظيم يابد؛ وليكن در دين و راه شريعت ضعيف است. اگــر اين خواب ra زني ديد؛ دليل كه شوهري كند صاحب حشمت و جاه در شغل دنيا.

  ابراهيم كرماني گويد:

  اگر بيند بر سر وي تاج نهاد؛ دليل كه او از پادشاه؛ كامروائي رسد. اگــر بيند پادشاه تاج be وي داد و او بر سر نهاد؛ دليل كه زن توانگر خوبروي بخواهد و از او كام دل و داد يابد. اگــر بيند تاج از سر او بيفتاد و بشكست؛ دليل كه زن ra طلاق دهد. اگــر كسي بيند تاج از سر وي برگرفته شد؛ دليل كه زن از وي جدا شود. اگــر بيند تاج از سر وي بيفتاد و بشكست؛ دليل كه زن او بميرد؛ يا كسي از اهل بيت او بميرد و از دنيا رحلت كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  اگر زني ديد تاج بر سر دارد و شوهر ندارد؛ دليل كه شوهر كند.

  اگر شوهر دارد؛ دليل كه بر زنان مهتر شود.

  اگر زني ديد تاج از سر او گرفتند؛ دليل كه شوهر او زني خواهد يا شوهر او ra طلاق دهد.

  اگر ديد تاج مرصع be گوهرها بر سر پادشاه نهاد؛ دليل كه قريب و ازنزديکان پادشاه اســت و جاه و حرمت وي ra حاصل شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  تاج در خواب براي زنان شوهر اســت و براي مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگــر زني در خواب ببيند ke تاج يا نيم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر مي کــنــد و او شوهري اســت ايده آل. اگــر دختر دم بختي ببيند نيم تاج يا تاج بر سر نهاده يا در دست دارد ke متعلق be خودش مي باشد خواستگاري در حد عالي براي او مي آيد. اگــر مردي ببيند ke تاج بر سر نهاده وضع مادي و معنوي او خوب مي شــود تا جايي ke بين همگان امتياز مي يابد. اگــر جواني اين خواب ra ببيند شغلي پيدا مي کــنــد و be مقصود مي رسد. اگــر در خواب ديديد ke کسي بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتي بزرگ در حق شما انــجـام مي دهد و چـنـانـچه شما بر سر ديگري تاج گذاشتيد اين خدمت بزرگ از جانب شما انــجـام مي گيرد. اگــر مردي ببيند ke تاج داشت و برداشت و بر زمين نهاد يا بيکار مي شــود و يا همسرش ra طلاق مي دهد و اگــر زني اين خواب ra ببيند ba شوهرش اختلاف پيدا مي کــنــد و احتمالا از او جدا مي شود. اگــر دختر و پسري جوان ببينند ke تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسي ra از دست مي دهند. تاج هــر چــه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بيشتر اســت و موقعيتي بهتر نصيب بيننده خواب مي گردد. در پايان اگــر زني بر سر زن ديگر تاج نهاد هووي او مي شود.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  تاجگذاري : يک خوشبختي گذرا

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن تاج مملکت باشد

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ـ ديدن تاج در خواب ؛ نشانة تغيير و تحول در زندگي و رفتن be سفري درازمدت اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد تاجي بر سر داريد ؛ نشانة از دست دادن ثروت اســت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد فردي تاجگذاري مي كند ؛ علامت ارزشمند بودن تفكر شماست .

  4ـ اگــر خواب ببينيد شخصي كه تاج بر سر گذاشته اســت آدمي عالي مقام اســت كه ba شما گفتگو مي كند ؛ نشانة علاقة شما be امور مملكتي و مسايل سياسي اســت .

  ليلا برايت مى‏ گويد:

  اگر در خواب تاج طلايى ديديد؛ نشانه‏ى آن اســت كه دچار خودخواهى شده‏ايد. ديدن تاج نقره‏اى در خواب؛ be معناى آن اســت كه be زودى هديه‏اى be دستتان مى‏رسد. اگــر در خواب ببينيد كه روى سر كسى تاج مى‏گذاريد؛ be معناى آن اســت كه ba تلاش فراوان be اهدافتان خواهيد رسيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE