تعبیر خواب تاب دادن

 

 • تعبیر خواب تاب دادن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تاب دادن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تاب دادن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند رسن ra تاب مي داد يا ريسمان را؛ دليل كه be سفر شــود و سفرش be قدر درازي و كوتاهي رسن يا ريسمان است. اگــر بيند دراز بود؛ سفر دراز كند. اگــر كوتاه بود؛ سفرش كوتاه است. اگــر از براي دوختن ريسمان ra تاب مي داد؛ دليل كه بهر مصلحتي كاري كند يا از بهر راحت نفس رياضت كشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  تاب دادن رسن يا ريسمان بر سه وجه است.

  اول: سفر و تحويل و جابجائي.

  دوم: رياضت نفس.

  سوم: گشايش كارهاي فروبسته.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تاب؛ بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي be کار يا وضع اجتماعي است. اگــر بگوييد _ مراتاب مي دادند _ مورد تهديد قرار مي گيريد و از ناحيه کسي be شما حسن نيت ندارد تشويش خاطر پيدا مي کنيد و اگــر بگوييد _ تاب خوردم _ خودتان نگران موقعيت خويش مي شويد بي آن ke انگيزه خارجي وجود داشته باشد. اگــر در خواب فــقــط be تماشاي کسي ke تاب مي خورد ايستاده باشيد خواب شما مي گويد در آستانه يک ريسک قرار گرفته ايد و در روزهاي آينده در اتخاذ تصميم براي انــجـام کاري مردد و دودل مي مانيد. be هــر صورت تاب بي اعتباري و سستي و عدم اعتماد be خويشتن اســت چــه از تاب خوردن خوشتان بيايد و چــه نيايد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE