تعبیر خواب بی ادب بودن

 

 • تعبیر خواب بی ادب بودن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بی ادب بودن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بی ادب بودن

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شــد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما بی ادب هستید : شما ra سر جایتان می نشانند .

  یک مرد بی ادب باشد : او فــقــط بــرای موفقیت کار می کــنــد .

  یک زن بی ادب باشد : عاشقانش او ra رها خواهند کــرد .

  دوستان بی ادب هستند : ba دیگران ba بی ادبی رفتار خواهید کــرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE