تعبیر خواب بیوه مرد

 

 • تعبیر خواب بیوه مرد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیوه مرد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیوه مرد

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک بیوه مرد : اتحاد در بین دوستان

  یک مرد بیوه ba زنی همسال خودش ازدواج می کــنــد : آرزوهایش برآورده می شــونــد .

  یک مرد مسن بیوه ba دختری جوان ازدواج می کــنــد : او قربانی عاقبت نیندیشی خود خواهد شــد .

  یک مرد بیوه ba خواهر زنش ازدواج می کــنــد : یک دشمنی بزرگ

  یک مرد بیوه ba یک زن ثروتمند ازدواج می کــنــد : غم

  یک مرد بیوه ba یک زن جوان ازدواج می کــنــد : اداره امور مختلفی بدستش می افتد .

  شما بیوه هستید : منفعت های جدید و لذت های جدید

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE