تعبیر خواب بیوه زن

 

 • تعبیر خواب بیوه زن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیوه زن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیوه زن

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک بیوه زن : be زودی خبرهای بسیار خوشی دریافت خواهید کــرد .

  یک زن خواب ببیند ke بیوه شده : شادی و سلامتی

  یک بیوه ازدواج می کــنــد : درآمد و تدابیر خود ra ba دست خود از بین برده اید .

  یک زن بیوه ba یک مرد ثروتمند ازدواج می کــنــد : خوشبختی تضمین می شــود .

  یک زن بیوه ba یک مرد جوان ازدواج می کــنــد : ناکامی درعشق

  یک زن ثروتمند بیوه ba یک مرد فقیر ازدواج می کــنــد : موانع غیر قابل عبور نمایان می شــونــد .

  یک زن بیوه ba یکی از فامیل های دورش ازدواج می کــنــد : تغییرات کلی در زندگی

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE