تعبیر خواب بیهوشی

 

 • تعبیر خواب بیهوشی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیهوشی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیهوشی

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر کسی ببیند بیهوش شــد ؛ چنانکه عقل او زایل شــد ؛ دلیل اســت ke او ra کاری پیش آید ؛ ke در آن سرگشته و متحیر گردد ؛ و لکن سرانجام کارش نیکو گردد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  بیهوشی در خواب بر دو وجه است

  اول : دشواری کارها

  دوم : تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی

   

  مولف می گوید :

  اگر ببیند او ra ba ماده بیهوش کننده ya سرنگ ya غیره بیهوش کــردنــد آن طور ke قدرت جسمانی و عقلانی خود ra از دست داد کاری ra شروع می کــنــد ke در آن سر گردان و حیران می ماند و قدرت عکس العمل خود ra در آن کار تا حد چشم گیری از دست می دهد .

   

  یوسف نبی علیه السلام می گوید :

  بیهوش شدن در خواب : توبه بــایــد کــرد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما بیهوش شده اید : یک بیماری در پیش اســت .

  شما بیهوش و زخمی می شوید : امیدهای شما ba موفقیت روبرو می شــونــد .

  یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می شــود : یک دوست نابکار بسیار خطرناک be شما نزدیک اســت .

  بچه ها بیهوش می شــونــد : ناکامی در عشق

  اشخاص دیگر بیهوش می شــونــد : موفقیت شما be تاخیر می افتد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE