تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب بینی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بینی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بینی

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  بینی dar خواب ، دلیل بر جاه va منزلت است va har زیان va نقصان ke dar وی بیند ، دلیل قدر va جاه بیننده است . agar ببیند ke بینی او کوتاه شده است ، دلیل است بر نقصان قدر va منزلت وی . agar ببیند ke بینی او افتاده بود ، دلیل ke az جاه ومنزلت بیفتد . agar ببیند ke سوراخ بینی او فراخ شده ، دلیل ke معیشت بر وی فراخ شود . agar تنگ شده بود ، دلیل ke معیشت بر وی تنگ شود .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند ke مغز az بینی او بیرون آمده بود ، دلیل ke az مهتری منفعت یابد . agar ببیند ke جانوری az بینی وی بیرون آمد ، chon کرم va مگس va مانند in ، دلیل ke او ra فرزندی آید . agar ببیند ke بینی او سوراخ شده است va مهار dar بینی او کرده اند ، دلیل ke مردمان ra تواضع کند ya be زنی بزرگ جمع شود واز او مال va نعمت یابد . agar ببیند ke سر بینی او بسته بود ، چنانکه دم زدن نتوانست ، دلیل ke کار بر وی بسته شود . agar ببیند سخن dar بینی می گوید ، دلیل ke دولتش زایل شود . agar ببیند ke پوست سر بینی او رفته بود ، دلیل ke او ra زیانی افتد .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر کسی dar خواب ببیند ke az بینی او خون می آید ، دلیل ke مال بسیار یابد . agar کسی ببیند har دو سوراخ بینی او یکی شده بود ، دلیل ke ba زن عاقله جمع شود . agar ببیند ke سر بینی او بریده است ، دلیل ke فرزند خویش ra ختنه کند va بعضی گویند ke dar جاه va منزلت او نقصان شود .

  اگر کسی ببیند ke چیزی be کراهت dar بینی او شد ، دلیل بر خشم va نیکی است . agar ببیند ke خون az بینی او بیرون آمد ، چنانکه تن او خون آلود گردید ، دلیل ke مالی حرام be وی رسد va agar ببیند خون ستبر va اندک az بینی او بیرون آمد ، دلیل ke او ra فرزند az شکم مادر بیفتد ya be قول بعضی معبران درویش شود . agar ببیند خون az بینی او بیرون آمد va خون آلود نگشت ، دلیل ke فرزند ya زن او خانه بیرون کند ya be ایشان گزند رسد . agar ببیند بینی او بر زمین افتاد ، دلیل ke او ra دختری رسد . agar ببیند بینی خود ra همی شست ، دلیل ke مردی زن او ra بفریبد . agar ببیند ke az بینی وی مرغی بیرون آمد ، دلیل ke agar چهارپای دارد ، بچه آورد va be قول بعضی az معبران ، خون آمدن az بینی مال است ، ke az پادشاه آن دیار be وی رسد .

   

  اسماعیل بن اشعث می گوید :

  اگر ببیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است ، ya کم az آن ، دلیل است کمه be قدر آن عز va جاه وی بیفزاید va خویشان وی niz زیاده گردند . agar ببیند dar بینی او بوی خوش رفت ، دلیل است او ra فرزندی مصلح بود . agar ببیند dar بینی او بوی ناخوش رفت ، تاویلش be خلاف in است .

   

  جاحظ می گوید :

  اگر ببیند بینی ندارد ، دلیل ke کسی az خویشان وی بمیرد . agar ببیند او ra دو بینی است ، دلیل ke dar میان او va عیال اختلاف افتد . agar ببیند کسی بوی خوشی ra dar زیر بینی او داشت ، دلیل ke او ra az آن کس منفعتی رسد . agar بیننده خواب زن بود ، دلیل ke او پسری مصلح آید . agar ببیند شخصی بوی ناخوش dar زیر بینی او داشت ، دلیل است az آن شخص خشمی فرو خورد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بینی dar خواب بر پنج وجه است

  اول : عز va سرافرازی

  دوم : مال

  سوم : بزرگی va عظمت

  چهارم : فرزند

  پنجم : عیش va زندگی خوش

   

  فروید می گوید :

  اگر ببیند ke بینی ندارد یکی az بستگان او می میرد .

  اگر ببیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می آید va کارشان be جاهای دشوار می کشد .

  اگر ببیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت az آن شخص be او منفعتی می رسد . بیننده in خواب agar زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح va درستکار می شود .

  اگر ببیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت az آن شخص خشمگین می شود amma خشم خودش ra فرو می خورد va dar مهار آن موفق می شود .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بینی dar خواب جاه va منزلت است va غرور va عزت نفس . agar بینی خود ra dar خواب کوتاه دیدیم az احترامی ke نزد مردم داریم کم می شود va چنانچه دیدیم بینی ما افتاده va be طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم . سوراخ گشاد بینی dar خواب فراخی روزی است va چنانچه dar خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش va نقصان روزی می شویم . az دانیال نقل می کنند ke agar dar خواب دیدید بینی شما دچار عیب va ایرادی شده چشم be راه آسیبی باشید ke بر شئون اجتماعی شما وارد می آید . agar ببینید ke بینی ندارید ya داشته اید va az بین رفته az مقامی ke دارید خلع می شوید va شغلی ra ke دارید az دست می دهید . az ابن سیرین نقل است ke agar بیننده خواب ببیند مغزش az سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است ke az مقام va شخصیتی بزرگ سود می برد va نفعی be او می رسد va چنانچه مشاهده کند حشره ای مانند کرم va هزار پا va پشه va مگس az سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است ke خداوند فرزندی be او عطا می فرماید va agar ببیند ke az بینی او عقرب بیرون می آید یکی az متعلقان او کاری می کند ke be آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید . agar کسی ببیند ke har دو سوراخ بینی او be هم مربوط شده زنی کاردان va عاقل سر راهش قرار می گیرد . بریدن ya بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است va چنانچه فرزند پسر نداشته باشد be گفته بعضی az معبران جاه va منزلت او کم می شود . داشتن دو بینی اختلاف va جدایی بین زن va شوهر است . agar کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی az بستگانش می میرد . amma آب بینی : az دانیال نبی نقل است ke آب بینی dar خواب نشانه فرزند است . agar ببیند ke az بینی او آب می آید خداوند be او فرزندی عنایت می فرماید . فرو چکیدن آب az بینی ادای دین است va پرداخت وامی ke بیننده خواب دارد be طوری ke agar بیننده خواب وام دار است az زیر بار قرض خلاص می شود va agar بیمار است شفا می یابد . agar کسی ببیند آب بینی خود ra می گیرد va be روی جفت خویش می افکند az او صاحب فرزند می شود . agar آب بینی be لباسش نیفتد جنین سقط می شود .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن بینی خود dar خواب ، نشانه آن است ke ba توانایی va نیروهایی ke dar خود کشف می کنید قادر be انجام har کاری خواهید بود .

  ۲ـ agar dar خواب بینی خود ra کوچکتر az حدی ke هست ببینید ، نشانه آن است ke be اهداف خود نخواهید رسید .

  ۳ـ agar خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانه آن است ke ba اراده ای قوی تمام کارهای خود ra be ثمر خواهید رساند .

  ۴ـ خون آمدن az بینی dar خواب ، علامت آن است ke ba مصیبت va فاجعه ای روبرو خواهید شد .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر dar خواب بینى خود ra بیش az اندازه بزرگ دیدید ، بیانگر آن است ke dar انجام بعضى az کارهایتان دچار شکست مى ‏شوید . agar dar خواب نتوانید ba بینى خود نفس بکشید ، بیانگر اتفاقات ناگوار است .

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب بینی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.