تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب بینی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بینی » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بینی

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  بینی در خواب ؛ دلیل بر جاه و منزلت اســت و هــر زیان و نقصان کــه در وی بیند ؛ دلیل قدر و جاه بیننده اســت ... اگــر ببیند کــه بینی او کوتاه شده اســت ؛ دلیل اســت بر نقصان قدر و منزلت وی ... اگــر ببیند کــه بینی او افتاده بود ؛ دلیل کــه از جاه ومنزلت بیفتد ... اگــر ببیند کــه سوراخ بینی او فراخ شده ؛ دلیل کــه معیشت بر وی فراخ شــود ... اگــر تنگ شده بود ؛ دلیل کــه معیشت بر وی تنگ شــود .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند کــه مغز از بینی او بیرون آمده بود ؛ دلیل کــه از مهتری منفعت یابد ... اگــر ببیند کــه جانوری از بینی وی بیرون آمد ؛ چــون کرم و مگس و مانند ایــن ؛ دلیل کــه او را فرزندی آید ... اگــر ببیند کــه بینی او سوراخ شده اســت و مهار در بینی او کرده اند ؛ دلیل کــه مردمان را تواضع کــنــد یــا بــه زنی بزرگ جمع شــود واز او مال و نعمت یابد ... اگــر ببیند کــه سر بینی او بسته بود ؛ چنانکه دم زدن نتوانست ؛ دلیل کــه کار بر وی بسته شــود ... اگــر ببیند سخن در بینی می گوید ؛ دلیل کــه دولتش زایل شــود ... اگــر ببیند کــه پوست سر بینی او رفته بود ؛ دلیل کــه او را زیانی افتد .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر کسی در خواب ببیند کــه از بینی او خون می آید ؛ دلیل کــه مال بسیار یابد ... اگــر کسی ببیند هــر دو سوراخ بینی او یکی شده بود ؛ دلیل کــه بــا زن عاقله جمع شــود ... اگــر ببیند کــه سر بینی او بریده اســت ؛ دلیل کــه فرزند خویش را ختنه کــنــد و بعضی گویند کــه در جاه و منزلت او نقصان شــود .

  اگر کسی ببیند کــه چیزی بــه کراهت در بینی او شــد ؛ دلیل بر خشم و نیکی اســت ... اگــر ببیند کــه خون از بینی او بیرون آمد ؛ چنانکه تن او خون آلود گردید ؛ دلیل کــه مالی حرام بــه وی رسد و اگــر ببیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد ؛ دلیل کــه او را فرزند از شکم مادر بیفتد یــا بــه قول بعضی معبران درویش شــود ... اگــر ببیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت ؛ دلیل کــه فرزند یــا زن او خانه بیرون کــنــد یــا بــه ایشان گزند رسد ... اگــر ببیند بینی او بر زمین افتاد ؛ دلیل کــه او را دختری رسد ... اگــر ببیند بینی خود را همی شست ؛ دلیل کــه مردی زن او را بفریبد ... اگــر ببیند کــه از بینی وی مرغی بیرون آمد ؛ دلیل کــه اگــر چهارپای دارد ؛ بچه آورد و بــه قول بعضی از معبران ؛ خون آمدن از بینی مال اســت ؛ کــه از پادشاه آن دیار بــه وی رسد .

   

  اسماعیل بن اشعث می گوید :

  اگر ببیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده اســت ؛ یــا کم از آن ؛ دلیل اســت کمه بــه قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نــیــز زیاده گردند ... اگــر ببیند در بینی او بوی خوش رفت ؛ دلیل اســت او را فرزندی مصلح بود ... اگــر ببیند در بینی او بوی ناخوش رفت ؛ تاویلش بــه خلاف ایــن اســت .

   

  جاحظ می گوید :

  اگر ببیند بینی ندارد ؛ دلیل کــه کسی از خویشان وی بمیرد ... اگــر ببیند او را دو بینی اســت ؛ دلیل کــه در میان او و عیال اختلاف افتد ... اگــر ببیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت ؛ دلیل کــه او را از آن کس منفعتی رسد ... اگــر بیننده خواب زن بود ؛ دلیل کــه او پسری مصلح آید ... اگــر ببیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت ؛ دلیل اســت از آن شخص خشمی فرو خورد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است

  اول : عز و سرافرازی

  دوم : مال

  سوم : بزرگی و عظمت

  چهارم : فرزند

  پنجم : عیش و زندگی خوش

   

  فروید می گوید :

  اگر ببیند کــه بینی ندارد یکی از بستگان او می میرد .

  اگر ببیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می آید و کارشان بــه جاهای دشوار می کشد .

  اگر ببیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص بــه او منفعتی می رسد ... بیننده ایــن خواب اگــر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می شــود .

  اگر ببیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می شــود امــا خشم خودش را فرو می خورد و در مهار آن موفق می شــود .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بینی در خواب جاه و منزلت اســت و غرور و عزت نفس ... اگــر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی کــه نزد مردم داریم کم می شــود و چـنـانـچه دیدیم بینی ما افتاده و بــه طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم ... سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی اســت و چـنـانـچه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش و نقصان روزی می شویم ... از دانیال نقل می کـنـنـد کــه اگــر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده چشم بــه راه آسیبی باشید کــه بر شئون اجتماعی شما وارد می آید ... اگــر ببینید کــه بینی ندارید یــا داشته اید و از بین رفته از مقامی کــه دارید خلع می شوید و شغلی را کــه دارید از دست می دهید ... از ابن سیرین نقل اســت کــه اگــر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن اســت کــه از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی بــه او می رسد و چـنـانـچه مشاهده کــنــد حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن اســت کــه خداوند فرزندی بــه او عطا می فرماید و اگــر ببیند کــه از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کــنــد کــه بــه آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید ... اگــر کسی ببیند کــه هــر دو سوراخ بینی او بــه هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد ... بریدن یــا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور اســت و چـنـانـچه فرزند پسر نداشته باشد بــه گفته بعضی از معبران جاه و منزلت او کم می شــود ... داشتن دو بینی اختلاف و جدایی بین زن و شوهر اســت ... اگــر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد ... امــا آب بینی : از دانیال نبی نقل اســت کــه آب بینی در خواب نشانه فرزند اســت ... اگــر ببیند کــه از بینی او آب می آید خداوند بــه او فرزندی عنایت می فرماید ... فرو چکیدن آب از بینی ادای دین اســت و پرداخت وامی کــه بیننده خواب دارد بــه طوری کــه اگــر بیننده خواب وام دار اســت از زیر بار قرض خلاص می شــود و اگــر بیمار اســت شفا می یابد ... اگــر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و بــه روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شــود ... اگــر آب بینی بــه لباسش نیفتد جنین سقط می شــود .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن بینی خود در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه بــا توانایی و نیروهایی کــه در خود کشف می کنید قادر بــه انــجـام هــر کاری خواهید بود .

  ۲ـ اگــر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی کــه هست ببینید ؛ نشانه آن اســت کــه بــه اهداف خود نخواهید رسید .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده اســت ؛ نشانه آن اســت کــه بــا اراده ای قوی تمام کارهای خود را بــه ثمر خواهید رساند .

  ۴ـ خون آمدن از بینی در خواب ؛ علامت آن اســت کــه بــا مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شــد .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر در خواب بینى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ؛ بیانگر آن اســت کــه در انــجـام بعضى از کارهایتان دچار شکست مى ‏شوید ... اگــر در خواب نتوانید بــا بینى خود نفس بکشید ؛ بیانگر اتفاقات ناگوار اســت .

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب بینی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.