تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب بینی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بینی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بینی

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  بینی در خواب ، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر و جاه بیننده است . اگر ببیند که بینی او کوتاه شده است ، دلیل است بر نقصان قدر و منزلت وی . اگر ببیند که بینی او افتاده بود ، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد . اگر ببیند که سوراخ بینی او فراخ شده ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود . اگر تنگ شده بود ، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود ، دلیل که از مهتری منفعت یابد . اگر ببیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد ، چون کرم و مگس و مانند این ، دلیل که او را فرزندی آید . اگر ببیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند ، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد . اگر ببیند که سر بینی او بسته بود ، چنانکه دم زدن نتوانست ، دلیل که کار بر وی بسته شود . اگر ببیند سخن در بینی می گوید ، دلیل که دولتش زایل شود . اگر ببیند که پوست سر بینی او رفته بود ، دلیل که او را زیانی افتد .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر کسی در خواب ببیند که از بینی او خون می آید ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر کسی ببیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود ، دلیل که با زن عاقله جمع شود . اگر ببیند که سر بینی او بریده است ، دلیل که فرزند خویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود .

  اگر کسی ببیند که چیزی به کراهت در بینی او شد ، دلیل بر خشم و نیکی است . اگر ببیند که خون از بینی او بیرون آمد ، چنانکه تن او خون آلود گردید ، دلیل که مالی حرام به وی رسد و اگر ببیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد ، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود . اگر ببیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت ، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد . اگر ببیند بینی او بر زمین افتاد ، دلیل که او را دختری رسد . اگر ببیند بینی خود را همی شست ، دلیل که مردی زن او را بفریبد . اگر ببیند که از بینی وی مرغی بیرون آمد ، دلیل که اگر چهارپای دارد ، بچه آورد و به قول بعضی از معبران ، خون آمدن از بینی مال است ، که از پادشاه آن دیار به وی رسد .

   

  اسماعیل بن اشعث می گوید :

  اگر ببیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است ، یا کم از آن ، دلیل است کمه به قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نیز زیاده گردند . اگر ببیند در بینی او بوی خوش رفت ، دلیل است او را فرزندی مصلح بود . اگر ببیند در بینی او بوی ناخوش رفت ، تاویلش به خلاف این است .

   

  جاحظ می گوید :

  اگر ببیند بینی ندارد ، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد . اگر ببیند او را دو بینی است ، دلیل که در میان او و عیال اختلاف افتد . اگر ببیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت ، دلیل که او را از آن کس منفعتی رسد . اگر بیننده خواب زن بود ، دلیل که او پسری مصلح آید . اگر ببیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت ، دلیل است از آن شخص خشمی فرو خورد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است

  اول : عز و سرافرازی

  دوم : مال

  سوم : بزرگی و عظمت

  چهارم : فرزند

  پنجم : عیش و زندگی خوش

   

  فروید می گوید :

  اگر ببیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می میرد .

  اگر ببیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می آید و کارشان به جاهای دشوار می کشد .

  اگر ببیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می رسد . بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می شود .

  اگر ببیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می شود اما خشم خودش را فرو می خورد و در مهار آن موفق می شود .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس . اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنانچه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم . سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنانچه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش و نقصان روزی می شویم . از دانیال نقل می کنند که اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید . اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید . از ابن سیرین نقل است که اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنانچه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید و اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کند که به آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید . اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد . بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنانچه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی از معبران جاه و منزلت او کم می شود . داشتن دو بینی اختلاف و جدایی بین زن و شوهر است . اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد . اما آب بینی : از دانیال نبی نقل است که آب بینی در خواب نشانه فرزند است . اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید . فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد . اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود . اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن بینی خود در خواب ، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود .

  ۲ـ اگر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی که هست ببینید ، نشانه آن است که به اهداف خود نخواهید رسید .

  ۳ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانه آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند .

  ۴ـ خون آمدن از بینی در خواب ، علامت آن است که با مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر در خواب بینى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، بیانگر آن است که در انجام بعضى از کارهایتان دچار شکست مى ‏شوید . اگر در خواب نتوانید با بینى خود نفس بکشید ، بیانگر اتفاقات ناگوار است .

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : اگر بینی دیدن ـ (ع) « تعبیر » ، آب آبروی آسیبی آلود آمد آمدن آمده آن آنلی آورد آید ابن اتفاقات اجتماعی احترامی اختلاف ادامه ادای اراده از است است اول اسماعیل اش اشعث اصلا افتاد افتاده افتد افکند اما امام انجام اند اندازه اندک اهداف او اگر ای اید ایرادی ایشان این با بار باشد باشید ببیند ببینید بد بر برای برایت برد بریدن بریده بزرگ بزرگی بسته بستگان بستگانش بسیار بعضى بعضی بفریبد بمیرد بن به بو بود بوی بچه بکشید بیانگر بیتون بیرون بیش بیفتد بیفزاید بیمار بین بیند بیننده بینى بینی بینی تاویلش تعبیر تمام تن تنگ تنگی تهرانی تواضع توانایی ثمر جابر جاحظ جانوری جاه جاهای جدایی جعفر جفت جمع جنین حدی حرام حشره حضرت خارج خانه ختنه خداوند خرطومی خشم خشمگین خشمی خلاص خلاف خلع خواب خواهید خود خودش خورد خوش خوش خوشبو خوشی خون خویش خویشان دار دارد دارید داریم داشت داشتن داشته دانیال دختری در درستکار درویش دست دشوار دلیل دم دهید دو دولتش دچار دیار دیدن دیدید دیدیم دین را راه راهش رساند رسد رسید رفت رفته روبرو روزی روی روییده زایل زدن زمین زن زندگی زنی زیاده زیان زیانی زیر ستبر سخن سر سرافرازی دوم سقط سقوط سود سوراخ سیرین شئون شخص شخصی شخصیتی شد شدن شده شست شغلی شفا شما شود شوهر شوید شویم شکست شکم صاحب صادق صالح طرف طوری عاقل عاقله عز عزت عطا عظمت چهارم عقرب علامت عنایت عیال عیب عیش غرور فاجعه فراخ فراخی فرزند فرزند پنجم فرزندی فرمائید فرماید فرمایند فرو فروید قادر قدر قرار قرض قول قوی لباسش لطمه لیلا ما مادر مال مال سوم مالی مانند متعلقان متمایل مثال محمد مذکور مراجعه مربوط مردم مردمان مردی مرغی مشاهده مصلح مصیبت مطلب مطیعی معاش معبران معیشت مغربی مغز مغزش مقابل مقام مقامی منزلت منفعت منفعتی منوچهر مهار مهتری مو موفق مى مى‏ مگس می میان میرد ناخوش ناگوار نبی نتوانست نتوانید نخواهید ندارد ندارید نداشته نزد نشانه نعمت نفس نفعی نقصان نقل نگشت نیروهایی نیز نیفتد نیکی هر هزار هست هم همی و وارد واز وام وامی وجه ومنزلت وهمسرش وی پا پادشاه پایین پدید پرداخت پسر پسری پشه پنج پوست چشم چنانچه چنانکه چهارپای چون چکیدن چیزی کار کاردان کارشان کارهای کارهایتان کاری کراهت کرده کرم کس کسی کشد کشف کم کمه کند کنند کنید کنیم که کوتاه کوچکتر گردد گردند گردید گردیده گرفت گزند گشاد گفته گوید گویند گیرد یا یابد یکی ‏شوید ‏گوید …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب بینی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.