تعبیر خواب بینی

 

 • تعبیر خواب بینی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بینی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بینی

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  بینی در خواب ؛ دلیل بر جاه و منزلت اســت و هــر زیان و نقصان ke در وی بیند ؛ دلیل قدر و جاه بیننده اســت ... اگــر ببیند ke بینی او کوتاه شده اســت ؛ دلیل اســت بر نقصان قدر و منزلت وی ... اگــر ببیند ke بینی او افتاده بود ؛ دلیل ke از جاه ومنزلت بیفتد ... اگــر ببیند ke سوراخ بینی او فراخ شده ؛ دلیل ke معیشت بر وی فراخ شــود ... اگــر تنگ شده بود ؛ دلیل ke معیشت بر وی تنگ شــود .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند ke مغز از بینی او بیرون آمده بود ؛ دلیل ke از مهتری منفعت یابد ... اگــر ببیند ke جانوری از بینی وی بیرون آمد ؛ چــون کرم و مگس و مانند ایــن ؛ دلیل ke او ra فرزندی آید ... اگــر ببیند ke بینی او سوراخ شده اســت و مهار در بینی او کرده اند ؛ دلیل ke مردمان ra تواضع کــنــد ya be زنی بزرگ جمع شــود واز او مال و نعمت یابد ... اگــر ببیند ke سر بینی او بسته بود ؛ چنانکه دم زدن نتوانست ؛ دلیل ke کار بر وی بسته شــود ... اگــر ببیند سخن در بینی می گوید ؛ دلیل ke دولتش زایل شــود ... اگــر ببیند ke پوست سر بینی او رفته بود ؛ دلیل ke او ra زیانی افتد .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر کسی در خواب ببیند ke از بینی او خون می آید ؛ دلیل ke مال بسیار یابد ... اگــر کسی ببیند هــر دو سوراخ بینی او یکی شده بود ؛ دلیل ke ba زن عاقله جمع شــود ... اگــر ببیند ke سر بینی او بریده اســت ؛ دلیل ke فرزند خویش ra ختنه کــنــد و بعضی گویند ke در جاه و منزلت او نقصان شــود .

  اگر کسی ببیند ke چیزی be کراهت در بینی او شــد ؛ دلیل بر خشم و نیکی اســت ... اگــر ببیند ke خون از بینی او بیرون آمد ؛ چنانکه تن او خون آلود گردید ؛ دلیل ke مالی حرام be وی رسد و اگــر ببیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد ؛ دلیل ke او ra فرزند از شکم مادر بیفتد ya be قول بعضی معبران درویش شــود ... اگــر ببیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت ؛ دلیل ke فرزند ya زن او خانه بیرون کــنــد ya be ایشان گزند رسد ... اگــر ببیند بینی او بر زمین افتاد ؛ دلیل ke او ra دختری رسد ... اگــر ببیند بینی خود ra همی شست ؛ دلیل ke مردی زن او ra بفریبد ... اگــر ببیند ke از بینی وی مرغی بیرون آمد ؛ دلیل ke اگــر چهارپای دارد ؛ بچه آورد و be قول بعضی از معبران ؛ خون آمدن از بینی مال اســت ؛ ke از پادشاه آن دیار be وی رسد .

   

  اسماعیل بن اشعث می گوید :

  اگر ببیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده اســت ؛ ya کم از آن ؛ دلیل اســت کمه be قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نــیــز زیاده گردند ... اگــر ببیند در بینی او بوی خوش رفت ؛ دلیل اســت او ra فرزندی مصلح بود ... اگــر ببیند در بینی او بوی ناخوش رفت ؛ تاویلش be خلاف ایــن اســت .

   

  جاحظ می گوید :

  اگر ببیند بینی ندارد ؛ دلیل ke کسی از خویشان وی بمیرد ... اگــر ببیند او ra دو بینی اســت ؛ دلیل ke در میان او و عیال اختلاف افتد ... اگــر ببیند کسی بوی خوشی ra در زیر بینی او داشت ؛ دلیل ke او ra از آن کس منفعتی رسد ... اگــر بیننده خواب زن بود ؛ دلیل ke او پسری مصلح آید ... اگــر ببیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت ؛ دلیل اســت از آن شخص خشمی فرو خورد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است

  اول : عز و سرافرازی

  دوم : مال

  سوم : بزرگی و عظمت

  چهارم : فرزند

  پنجم : عیش و زندگی خوش

   

  فروید می گوید :

  اگر ببیند ke بینی ندارد یکی از بستگان او می میرد .

  اگر ببیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می آید و کارشان be جاهای دشوار می کشد .

  اگر ببیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص be او منفعتی می رسد ... بیننده ایــن خواب اگــر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می شــود .

  اگر ببیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می شــود امــا خشم خودش ra فرو می خورد و در مهار آن موفق می شــود .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بینی در خواب جاه و منزلت اســت و غرور و عزت نفس ... اگــر بینی خود ra در خواب کوتاه دیدیم از احترامی ke نزد مردم داریم کم می شــود و چـنـانـچه دیدیم بینی ما افتاده و be طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم ... سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی اســت و چـنـانـچه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش و نقصان روزی می شویم ... از دانیال نقل می کـنـنـد ke اگــر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده چشم be راه آسیبی باشید ke بر شئون اجتماعی شما وارد می آید ... اگــر ببینید ke بینی ندارید ya داشته اید و از بین رفته از مقامی ke دارید خلع می شوید و شغلی ra ke دارید از دست می دهید ... از ابن سیرین نقل اســت ke اگــر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن اســت ke از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی be او می رسد و چـنـانـچه مشاهده کــنــد حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن اســت ke خداوند فرزندی be او عطا می فرماید و اگــر ببیند ke از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کــنــد ke be آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید ... اگــر کسی ببیند ke هــر دو سوراخ بینی او be هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد ... بریدن ya بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور اســت و چـنـانـچه فرزند پسر نداشته باشد be گفته بعضی از معبران جاه و منزلت او کم می شــود ... داشتن دو بینی اختلاف و جدایی بین زن و شوهر اســت ... اگــر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد ... امــا آب بینی : از دانیال نبی نقل اســت ke آب بینی در خواب نشانه فرزند اســت ... اگــر ببیند ke از بینی او آب می آید خداوند be او فرزندی عنایت می فرماید ... فرو چکیدن آب از بینی ادای دین اســت و پرداخت وامی ke بیننده خواب دارد be طوری ke اگــر بیننده خواب وام دار اســت از زیر بار قرض خلاص می شــود و اگــر بیمار اســت شفا می یابد ... اگــر کسی ببیند آب بینی خود ra می گیرد و be روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شــود ... اگــر آب بینی be لباسش نیفتد جنین سقط می شــود .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن بینی خود در خواب ؛ نشانه آن اســت ke ba توانایی و نیروهایی ke در خود کشف می کنید قادر be انــجـام هــر کاری خواهید بود .

  ۲ـ اگــر در خواب بینی خود ra کوچکتر از حدی ke هست ببینید ؛ نشانه آن اســت ke be اهداف خود نخواهید رسید .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده اســت ؛ نشانه آن اســت ke ba اراده ای قوی تمام کارهای خود ra be ثمر خواهید رساند .

  ۴ـ خون آمدن از بینی در خواب ؛ علامت آن اســت ke ba مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شــد .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر در خواب بینى خود ra بیش از اندازه بزرگ دیدید ؛ بیانگر آن اســت ke در انــجـام بعضى از کارهایتان دچار شکست مى ‏شوید ... اگــر در خواب نتوانید ba بینى خود نفس بکشید ؛ بیانگر اتفاقات ناگوار اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE