تعبیر خواب بیماری

 

 • تعبیر خواب بیماری
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیماری » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیماری

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی در خواب ببیند ke بیمار اســت ؛ دلیل ke دین او be فساد اســت و گفتار او ra مردم be نفاق اســت و بعضی گویند ke در آن سال بمیرد ... اگــر ببیند از بیماری تندرست شده اســت و در خانه خویش نبود و ba کس سخن نمی گــفــت ؛ دلیل ke بیماری بر وی دراز شــود و بر خطر بوده باشد ke بمیرد ؛ امــا اگــر ببیند ke ba مردمان مجالست می کــرد و سخن می گــفــت ؛ دلیل ke زود از بیماری شفا یابد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند بیمار و برهنه اســت ؛ دلیل ke زود بمیرد. معبران گفته اند ke بیماری در خواب ؛ دلیل بر فسق و فجور کــنــد و غم و اندوه از قِبَل سلطان ya از قِبَل عیال بدو رسد .

   

  جابر مغربی می گوید :

  بیماری های گوناگون در خواب ؛ دلیل اســت بر خوار شدن فریضت ها و سنت ها .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

  اگر کسی ببیند ke بیمار اســت و از علت بیماری می نالید ؛ دلیل ke از غم ایمن شــود .

  اگر از بیماری قانع و راضی و شاکر بود ؛ تاویلش be نیکی و صحت اســت .

  اگر ببیند بیمار و برهنه اســت ؛ دلیل ke اجلش نزدیک آمده باشد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بیماری در خواب فسق و فجور اســت و کذب و دروغ ... اگــر کسی ببیند ke بیمار اســت و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید ke ba مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نـیـسـت و be دیگران دروغ می گوید و خیانت می کــنــد ... چـنـانـچه بیننده خواب در خواب ببیند ke بیمار اســت و در خانه خودش نـیـسـت و چـنـانـچه ببیند بیمار اســت و ba کسی حرف نمی زند بیمار می شــود و بیماری او طولانی می گردد ولــی اگــر ببیند حرف می زند بیمار می شــود و زود شفا میابد ... اگــر ببیند بیمار اســت و در خانه خودش خوابیده و بــرای او بستری گسترده ؛ از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند ... از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده ke اگــر کسی ببیند در خواب بیمار اســت و می نالد از غم فراغت میابد و اگــر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو اســت و اگــر ببیند ke بیمار و برهنه اســت ؛ می میرد .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  بیماری : کسب ثروت از راه های کثیف

  پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن افراد بیمار در خواب ؛ نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید بیمار شده اید ؛ علامت آن اســت ke بــایــد بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده اســت ؛ علامت آن اســت ke واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما ra پریشان و نابود خواهد ساخت .

  ۴- اگــر خواب ببینید be بیماری واگیردار مبتلا شده اید ؛ علامت آن اســت ke وظایف ناخوشایند ؛ قوای روحی شما ra تحلیل می برد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما بیمار هستید : ناکامی در عشق

  بچه ها بیمار هستند : خوشبختی و تسلی خاطر

  بستگان بیمار هستند : بدبختی

  دشمنان بیمار هستند : یک وسوسه بزرگ ke بــرای شما ابداً خوشایند نخواهد بود .

  از بیماران عیادت می کنید : هــر طور شده ba کوشش be هدفتان خواهید رسید .

  یک زن خواب ببیند ke نزدیک بیمار اســت : او نا امید اســت .

  نامزد ya دوستتان بیمار اســت : از یک خوشی صرف نظر می کنید .

  اشخاص دیگر بیمار هستند : یک نفر ke شما او ra می شناسید be زندان می رود .

  تعدادی بیمار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی

  شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شما ra لوس می کــنــد .

  بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید .

  شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE