تعبیر خواب بیمارستان

 

 • تعبیر خواب بیمارستان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیمارستان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیمارستان

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  بیمارستان : شما دوستان خود ra نیازمند خواهید یافت .

  در بیمارستان بودن : خبرهای غمگین

  مریضخانه : غصه

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید ؛ نشانه آن اســت ke بــایــد ba دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید ... امــا اگــر خواب ببینید be بیمارستان می روید be قصد ملاقات مریضی بستری ؛ نشانه آن اســت ke از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید .

   

  اچ میلر مى‏ گوید :

  مشاهده ‏ى بیمارستان در خواب ؛ نشانه ‏ى آن اســت ke be دیدن مریض مى ‏روید ... اگــر در خواب ببینید ke از بیمارستان مرخص مى ‏شوید ؛ بیانگر آن اســت ke قصد دارید در انــجـام کارهایتان be خود متکى باشید ... اگــر در خواب ببینید be عــنــوان یک پرستار در بیمارستانى کار مى ‏کنید ؛ be ایــن معنى اســت ke از یکى از اطرافیانتان ناراحت و غمگین مى‏ شوید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب بیمارستان : در فلاکت می افتید .

  شما در بیمارستان هستید : جای امید برایتان باقی اســت ke زندگیتان روبراه شــود .

  یک بیمارستان ke be وسیله افراد مذهبی اداره می شــود :

  امیدتان ra be خدا بسپارید .

  در یک بیمارستان روانی هستید : افکار و اعمالتان ra بیشتر کنترل کنید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE